Що таке антропогенез


 

Термін антропогенез, ймовірно, знайомий більшості людей ще зі шкільної лави. Він походить від двох грецьких слів: anthropos — людина і genesis — походження. Всі разом перекладається як «походження людини» і позначає ту частину біологічної еволюції, яка стосується походження і формування сучасного типу людини (Homo sapiens).


      Вивченням проблем антропогенезу сьогодні займається цілий спектр наук: антропологія, генетика, палеоантропологія, лінгвістика, археологія палеоліту, етнографія, приматологія, еволюційна морфологія і ембріологія. Причому інтерес вчених тут стосується не тільки формування фізичного типу людини, а й процесу його первісної трудової діяльності, розвитку мовлення і системи комунікацій, зачатків суспільства.

До основних проблем антропогенезу відносяться наступні: місце і час появи перших найдавніших людей, основні етапи антропогенезу, його рушійні сили на окремих стадіях, фактори, що впливають на процес людської еволюції, розвиток первісних суспільств і мови, кореляція еволюції фізичного типу людини і культурно -історичного прогресу.

В основі наукової бази досліджень антропогенезу лежить теорія еволюції Чарльза Дарвіна. Відповідно до її положень в сучасній науці існує уявлення про поступове формуванні людини сучасного типу в результаті природного відбору під впливом колективної трудової діяльності.

В результаті тривалих досліджень сучасна наука переконливо довела, що самі найдавніші представники Homo sapiens з’явилися на землі 400-250 тисяч років тому. Більшість учених дотримується думки, що прабатьківщиною людства став африканський континент. Виникнувши в центральній Африці, перші спільноти давніх людей стали поширюватися по всьому світу, поступово витісняючи неандертальців і представників виду Homo erectus (людини прямоходячої).

Але слід зазначити, що це не єдина гіпотеза на сьогоднішній день. Існує також мультирегіональних гіпотеза, згідно з якою зароджується людство не витісняло інші види. Замість цього, починаючи з Homo erectus, мала місце еволюція єдиного виду, в рамках якого генні потоки могли вільно циркулювати. Що в кінцевому підсумку привело до формування людини сучасного фізичного типу.

На даний момент неможливо з упевненістю сказати, яка з цих двох панівних теорій є істинною. Наявні в розпорядженні дослідників матеріали палеоантропології не дають однозначної оцінки. У той же час дані генетики більшою мірою підтримують африканську гіпотезу, яка також вразлива для критики.