Що таке синтаксичний розбір


 

Синтаксичний розбір може проводитися щодо словосполучення, простого або складного речення. У кожному випадку застосовується своя схема аналізу і виділяються характерні компоненти.Інструкція

  1. При синтаксичному розборі словосполучення виділяється головне і залежне слово, а також з’ясовується, до яких частин мови вони належать. Далі визначається граматичне значення словосполучення (предмет і його ознака; дію і предмет, на який воно переходить; дію і його ознака; дію і його причина і т.д.). Встановлюється спосіб синтаксичного зв’язку між словами (узгодження (залежне слово стоїть в тих же формах, що і головне), примикання (залежне слово пов’язане з головним тільки за змістом) або управління (залежне слово ставиться при головному в певному відмінку, тобто при зміну форми головного слова форма залежного не змінюється)).
  2. При синтаксичному розборі простого пропозиції виділяється граматична основа (підмет і присудок). Потім визначається тип речення за метою висловлювання (розповідне, питальне чи спонукальне), його емоційне забарвлення (восклицательное або невоскліцательное). Після цього необхідно встановити тип пропозиції щодо його граматичної основі (односкладних або двоскладного), за наявністю другорядних членів (поширене або нераспространенное), за наявністю або відсутністю будь-якого члена (повне або неповне). Також просте речення може бути ускладненим (присутні однорідні або відокремлені члени) або неускладненим.
  3. При синтаксичному розборі складного речення крім визначення граматичної основи і типу речення за метою висловлювання необхідно довести, що воно є складним і встановити вид зв’язку між простими реченнями (союзна або безсполучникового). Якщо зв’язок союзна, то визначається тип пропозиції по характеру союзу: складносурядне чи складнопідрядне. Якщо пропозиція є складносурядні, то необхідно з’ясувати, яким сурядним союзом пов’язані частини речення: з’єднувальним, розділовим або протівітельним. У складнопідрядному визначається головне і підрядне речення, засіб зв’язку придаткового з головним, питання, на яке відповідає підрядне, тип складнопідрядного речення. Якщо складне речення є безсполучникового, то визначаються смислові відносини між простими реченнями і пояснюється постановка знаку пунктуації. Також необхідно накреслити схему пропозиції.