Що таке фінанси

Що таке фінанси

Термін «фінанси» з’явився в Італії і спочатку мав на увазі будь-який грошовий платіж. Потім він отримав міжнародне поширення і став позначати систему грошових відносин між державою і населенням з приводу утворення грошових фондів.

Інструкція

 1. В даний час поняття фінансів багатогранно. Під цим терміном розуміється сукупність всіх матеріальних ресурсів, що знаходяться в користуванні всіх господарюючих суб’єктів: держави, підприємств і громадян. Фінанси позначають економічні відносини, які виникають у зв’язку з формуванням і використанням фондів грошових коштів в процесі їх розподілу і перерозподілу.
 2. Фінанси мають деякими ознаками:

  - Наявність грошових відносин між двома суб’єктами, тобто гроші виступають матеріальною основою фінансів. Без грошей немає фінансів;

  - Суб’єкти фінансових відносин мають однакові правами. Виняток становить держава. Воно наділене особливими повноваженнями. Держава встановлює податки, збори, регламентує порядок формування фондів на підприємствах;

  - В процесі фінансових відносин формується грошовий фонд держави — бюджет.
 3. Виходячи із специфічних ознак фінансів ми можемо зробити висновок, що це економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для цілей виконання завдань і функцій держави та забезпечення умов розширеного відтворення.
 4. Фінансова система в нашій країні включає кілька сфер фінансових відносин: державний бюджет і позабюджетні фонди, кредит, фонди майнового та особистого страхування, фондовий ринок, фінанси підприємств різних форм власності. Всі названі відносини можна розбити на дві системи. Це — загальнодержавні фінанси, за рахунок їх забезпечуються потреби розширеного відтворення на макрорівні, і фінанси суб’єктів господарювання, використовуються для забезпечення відтворювального процесу на мікрорівні.
 5. Від сукупності матеріальних ресурсів та системи економічних відносин слід відрізняти інше значення терміну «фінанси». Це ще й економічна дисципліна, яка присвячена вивченню грошей і соціально-економічним відносинам, які виникають в процесі їх використання.
 6. У побуті під фінансами розуміють просто гроші. У цьому зв’язку виділяють публічні (державні і муніципальні) і приватні (особисті, сімейні, банківські, підприємств та організацій) фінанси.