Що таке канон

Що таке канон

Слово «канон», що походить з грецької мови, використовується не тільки в мистецтвознавчій термінології, але й у релігійному риториці. Канон як звід правил є відображенням своєї епохи.

Інструкція

  1. Словникові визначення канону свідчить, що це зведення принципових положень, прийнятих в тій чи іншій сфері. Стосовно до мистецтва воно позначає панівні норми, стилістичні прийоми, які використовуються для створення зображень. Одним з перших прикладів в історії цивілізації, коли мистецтво цілком підкорялася правилам і законам, є Древній Єгипет. Ця культура створювала твори (живопис, скульптуру, архітектуру), яка не призначалася для естетичної насолоди. Всі пам’ятники були частиною релігійного дійства і служили для забезпечення сакрального зв’язку земного життя з небесним колом. Відступ від канонів означало розрив зв’язку між божественним і профанним. Тому інструменти і техніки вдосконалювалися, а канон залишався незмінним.
  2. Представники молодшої культури — грецької, яка, в свою чергу, може вважатися колискою європейської цивілізації, високо цінували єгипетське мистецтво. Так Платон і Арістотель вважали площинне зображення людини, характерне для Єгипту, правильним, що дозволяє побачити речі наближеними до реальності, а перспективу — оманливою. Давньогрецький скульптор і теоретик мистецтва Поліклет переосмислив єгипетські канони і створив твори, які стали естетичним ідеалом для Європи на багато століть вперед.
  3. Становлення християнства сформувало своє значення терміна «канон» як зводу світоглядних принципів, заснованого на сакральних текстах. У вузькому значенні канон — це постанова Вселенського Собору, що визнало священними певні книги, символіку, структуру церкви, порядок богослужіння і певний життєвий уклад. У релігійній традиції стандарти образотворчого мистецтва підпорядковуються загальним положенням церкви. Таке трактування виводить поняття канону далеко за межі естетичного його розуміння як ідеалу прекрасного: мова йде про висловлення святості через певний спосіб зображення. Так аж до епохи Відродження іконопис навмисно уникала натуралізму (використання зворотної перспективи та інші прийоми).
  4. Ренесанс, з одного боку, знову підніс ідеали античності, а з іншого — надав величезне значення індивідуальному досвіду художника. У цю епоху почав формуватися класицизм як художній стиль, який породив академізм як якийсь педагогічний принцип. І сьогодні живописець, скульптор, музикант або архітектор починають з відтворення зразків, поступово приходячи до власних технікам та формами.
  5. У вітчизняній думки теоретичне осмислення цього поняття розпочалося лише в XX столітті. Філософ А.Ф. Лосєв називав канон «кількісно-структурною моделлю» твори певного стилю, який, у свою чергу, висловлює якусь соціально-історичну дійсність. Семіотик Ю. М. Лотман стверджував, що канонічний текст (а поняття тексту в семіології — науки про знакові системи — трактується широко) являє собою структуру, не уподібнюються природної мови, а, навпаки, породжує інформацію. Тобто канон формує стиль, мову художника.