Що таке маркетинг

Що таке маркетинг

П’ятдесяті роки минулого століття відзначені знаменною віхою в розвитку економіки більшості індустріальних країн — переходом до «ринку покупця». Для цього типу ринку характерне переважання пропозиції над попитом, що відкриває перед споживачем свободу вибору, а для виробника загострює проблему збуту. Саме в такій ситуації народжується нова «філософія», концепція підприємництва — маркетинг, в основі якого лежить ефективне задоволення потреб покупця.

Інструкція

Девіз маркетингу проста і логічна: робити те, що буде успішно продаватися, а не збувати те, що вироблено. Визначити оптимальний обсяг і структуру платоспроможних потреб і розробити ефективні засоби їх задоволення — головне в маркетинговій політиці будь-якого підприємства. Товари при цьому — інструмент задоволення потреб. Головне в маркетинговому підході до управління ринкової діяльністю — комплексність, цілеспрямованість впливу на ринок (споживачів). Комплекс маркетингу називають по-різному: маркетингової сумішшю, функцією 4р (чотирьох пі) — від першої літери англійського алфавіту. Товар — «product», ціна — «price», збут (розподіл) — «place» або «physical distribution», просування — «promotion» (маркетингові комунікації: реклама, «паблік рілейшнз», стимулювання збуту і особистий продаж).

Всі ці елементи знаходяться в тісному зв’язку між собою і взаємозалежні. Закони ринку визначають основні функції маркетингу. Це вивчення попиту на продукти (послуги), виявлення актуальних потреб, прогнозування запитів споживачів; розробка нового продукту або послуги, його асортименту, розробка цінової стратегії, організація оптимальних каналів руху товару і створення системи формування попиту і стимулювання збуту.

Основоположник теорії маркетингу (від англ. Marketing — продаж, торгівля на ринку) — американський вчений Ф. Котлер визначив маркетинг як вид людської діяльності, який спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну (акта купівлі-продажу).

Вихідна ідея, що лежить в основі маркетингу, — ідея людської потреби, тобто відчуття нестачі людиною чого-небудь (їжі, одягу, тепла, безпеки, знань, самовираження, духовної близькості і так далі). Нужда, що стає специфічною в силу особливостей культурного рівня та особистості індивіда, — це потреба. Потреби і потреби задовольняються товарами. Будь-який виробник зацікавлений в тому, щоб всупереч мінливим споживчих перевагах і зростаючої конкуренції користувався попитом саме його товар. Ось чому управління маркетингом — це, насамперед, управління попитом.

У підприємця в ринковій економіці головна мета — отримати прибуток від своєї діяльності, своєї справи. Його продукт або послуга повинні бути такими, щоб обов’язково були продані за вигідною ціною.

Маркетинг завжди націлений на рішення чітких практичних завдань:

- Обгрунтування виробництва саме тієї продукції, яка затребувана ринком;

- Координацію виробничої, фінансової та збутової діяльності компанії;

- Вдосконалення форм і методів реалізації продуктів (послуг);

- Гнучку перебудову, реорганізацію діяльності компанії у разі зміни рівня попиту.

Ступінь охоплення ринку визначає масштаб маркетингу. Мікромаркетінг — маркетингова діяльність в окремо взятій компанії або групі компаній. Макромаркетинг — діяльність з маркетингу, що охоплює широке коло товарів та послуг в рамках цілих галузей, в масштабі країни і навіть у глобальному вимірі.

Маркетингова діяльність може здійснюватися з орієнтацією на різні підходи в залежності від конкретних економічних і соціальних умов. В умовах дефіциту товарів буде виправдана концепція вдосконалення виробництва (підвищення його ефективності, збільшення обсягів випуску продукції). У разі затребуваності якості актуальною буде концепція вдосконалення продукту. Позитивний, але, як правило, короткочасний ефект може дати концепція комерційних зусиль: товар буде продаватися лише при форсованому і інтенсивному стимулюванні. Уваги заслуговує концепція соціально-етичного маркетингу, при якій на перше місце ставиться поєднання економічних інтересів виробників, індивідуальних запитів споживачів та інтереси суспільства (суспільна мораль, екологія, культура регіону і т.д.).