Що таке матеріалізм

Що таке матеріалізм

Матеріалізм (від латинського materialis — речовий) — загальна назва для всіх напрямків філософської думки, які вважають матеріальне начало в природі єдино реальним або принаймні первинним. Матеріальне, як правило, ототожнюють з об’єктивно існуючим.

Інструкція

Школи матеріалістичної думки існували з давніх часів у різних культурах. Наприклад, в античному Середземномор’ї ідеї матеріалізму розвивали Демокрит, Епікур, Лукрецій Кар та інші. Для всіх цих філософів матерія ототожнювалася з речовиною, тобто з тією частиною реальності, яка доступна безпосередньому сприйняттю. Свідомість, думку і інші ідеальні феномени вони вважали похідними від речовини.

Аналогічні навчання в різний час з’являлися також в Індії і Китаї, хоча переважні філософські вчення там або зовсім не розрізняють матеріальне і ідеальне (як китайський даосизм), або спочатку відкидають це протиставлення як результат невідання (наприклад, буддизм).

У Європі популярність матеріалізму почала помітно зростати в епоху Просвітництва, не в останню чергу завдяки працям енциклопедистів та їх однодумців (Дідро та ін.) Як правило, матеріалістичні погляди поєднувалися у їхніх прихильників з атеїзмом, оскільки визнання матерії єдиною реальністю автоматично тягне заперечення ідеальної першопричини буття.

Також матеріалізм дуже часто поєднувався з редукціонізм, тобто переконанням, що будь-який складний феномен може бути зрозумілий і вивчений шляхом розкладання його на складові частини і відомості таким чином до більш простим і вже вивченим феноменам.

Карл Маркс і деякі інші мислителі, з’єднавши аксіому матеріалізму з діалектикою Гегеля, поклали початок діалектичного матеріалізму — філософського вчення, яке довгий час було єдиним дозволеним в СРСР. Діалектичний матеріалізм включає в поняття матерії не тільки речовина, але і будь-які феномени, об’єктивне існування яких доведено. Все інше вважається похідним від різних форм руху матерії, що підкоряються законам діалектики: закону єдності і боротьби протилежностей, закону переходу кількісних змін у якісні та закону заперечення заперечення.

В даний час матеріалістичним вважається будь світогляд, заснований на переконанні, що будь-який феномен має об’єктивні (тобто існують незалежно від спостерігача) причини. Наприклад, історичний матеріалізм — підхід до вивчення історичних процесів, згідно з яким рушійною силою історії є не погляди і бажання окремих людей, але об’єктивно існуючі конфлікти і протиріччя в суспільстві.

Однак таке визначення не може вважатися досить повним, оскільки розвиток квантової фізики привело до виникнення численних її інтерпретацій. У декількох з них незалежно від спостерігача існують не частинки і поля (тобто те, що зазвичай розуміють під матерією), але закони розподілу ймовірностей (тобто те, що традиційно відносять до області ідеального). Творці таких інтерпретацій стоять в цілому на матеріалістичних позиціях, але змушені перевизначати поняття об’єктивного існування.