Що таке метрологія

Що таке метрологія

Бурхливий розвиток техніки і технологій, викликане все зростаючими потребами суспільства, привело в двадцятому столітті до появи безлічі нових наукових дисциплін. Однією з подібних молодих наук є метрологія. Оскільки сфера її досліджень охоплює декілька областей знань, відповідь на питання про те, що таке метрологія, не так очевидний.

Інструкція

  1. Метрологією називають науку про вимірювання, а також певну сферу людської діяльності, безпосередньо пов’язану з вимірами. Об’єктом дослідження метрології як науки є практично вся фізична картина світу. Мета наукової метрології полягає в пошуку та формалізації методів і підходів до здійснення точних і достовірних вимірювань будь-яких об’єктів, процесів або явищ, а також у створенні способів обробки та зберігання отриманих даних.
  2. В даний час у вимірювальній науці виділяють три основних напрямки: фундаментальну, практичну і законодавчу метрологію. Фундаментальна метрологія, крім того, включає в себе загальнотеоретичний і прикладний розділ.
  3. У загальному плані фундаментальну метрології можна охарактеризувати як розділ науки про вимірювання, службовець філософським і теоретичним базисом для всіх інших напрямів. Вона займається виробленням основних концепцій, теорій, а також створенням методів, моделей і математичного апарату для подальших досліджень і практичного застосування. Зокрема, в рамках загальнотеоретичної метрології відбуваються побудови загальних концепцій та розробка спільних методів вимірювань. У метрології ж прикладної дані принципи конкретизуються стосовно до певних об’єктів, фізичним явищам і процесам. Таким чином, прикладна метрологія використовує результати загальнотеоретичних досліджень для створення конкретних методів вимірювань.
  4. Законодавча метрологія, діючи почасти в області права, покликана забезпечити суспільство інструментом регламентування будь-яких аспектів, пов’язаних з вимірюваннями, які мають практичне значення. Продуктом її дослідження є правила, норми та вимоги до здійснення вимірювань, що задовольняють поточної правовій системі держави.
  5. Практична метрологія зводить воєдино результати, отримані в рамках досліджень фундаментального і законодавчого напряму. Вона вивчає можливості і декларує правила і способи практичного застосування різноманітних методів вимірювань в різних областях людської діяльності.