Що таке науковий стиль

Що таке науковий стиль

Кожна людина сучасного суспільства в той чи інший час стикається з текстами наукового стилю. Науковий стиль мовлення — це засіб спілкування в навчально-наукової діяльності, а також в галузі науки. Володіння нормами такого стилю мови — це одна з важливих складових частин культури російської письмовій та усній мові.

Інструкція

У російській літературній мові науковий стиль відноситься до числа книжкових стилів. У ньому можна виділити такі різновиди: власне науковий, науково-інформативний, науково-технічний, навчально-науковий, науково-довідковий і науково-популярний стиль і жанри (види текстів): довідник, підручник, наукова стаття, дисертація, доповідь, монографія, лекція, конспект, резюме, реферат, тези, анотація, відгук, рецензія.

У сфері наукового спілкування переслідується мета найбільш точно, логічно і однозначно висловити думку. Тому в науковому стилі судження і висновки, побудовані в строгій логічній послідовності. Всі виклад тексту має докази. Міркування аргументовані науковими гіпотезами та положеннями. Викладу об’єктивні, так як у викладі є аналіз різних точок зору, відсутня суб’єктивізм при передачі змісту, мовне вираження безособово. Текст насичений фактичною інформацією, необхідними доказами.

Найважливіше завдання цього стилю мови — пояснити причину явища, описати всі істотні ознаки і властивості предмета для якогось наукового пізнання. Між усіма частинами висловлювання є впорядкована система зв’язків, все виклад тексту несуперечливо і послідовно, завдяки особливим синтаксичним конструкціям і типовим засобам межфразовой зв’язку. Аналіз і синтез знаходяться в тісному взаємозв’язку.

Кожне слово виступає як позначення абстрактного предмета або загального поняття. У лексичному матеріалі більше іменників, ніж дієслів. Дієслова вживаються лише в певних особистих і тимчасових формах.

У науковому стилі використовується багато термінів. Причому більшість термінів виражені інтернаціональними словами, так як вони — умовний мова науки.

Мова наукового стилю мовлення має свої граматичні особливості. Для синтаксису цього стилю мови характерно складна побудова, так як воно більше допомагає передачі складних наукових понять. У текстах часто використовуються складові підрядності спілки.