Що таке ноосфера

Що таке ноосфера

Терміном «ноосфера» (від грец. Noos — розум) в сучасних гуманітарних та суспільних науках називають сферу зіткнення і взаємодії природи і суспільства, в рамках якої основним визначальним фактором розвитку стає людська діяльність. Близькими за змістом термінами є «антропосфера», «соціосфера», «техносфера». У загальних рисах, всі ці поняття описують одне й те саме явище — втілений у навколишньому середовищі результат творчої діяльності людей.

Інструкція

Філософське поняття ноосфери як якоїсь ідеальної, «мислячої» оболонки, що оточує земну кулю, вперше з’явилося на початку ХХ століття в працях французького мислителя Тейяра де Шардена. В його уявленнях ноосфера носила містичний, важко збагненний характер. Більш матеріалістичне, науково обгрунтований зміст цього терміну надав російський вчений І.В. Вернадський.

У його розумінні, ноосфера являє собою вищу стадію розвитку біосфери і нерозривно пов’язана з появою і розвитком людського суспільства. На думку Вернадського, людство в процесі свого розвитку поступово відкриває закони природи, створює і удосконалює техніку і таким чином стає однією з найбільш могутніх сил на планеті. Людська цивілізація необоротно змінює Землю, а згодом і навколоземний космічний простір. Інакше кажучи, людство, у поданні Вернадського, стає новою, перетворюючої природу силою. У результаті його життєдіяльності постійно виникають нові форми обміну енергією і речовиною між природою та суспільством.

У сучасній науці ноосфера розуміється як та частина планети і навколопланетного простору, яка відчуває на собі сліди розумної людської діяльності. У будові ноосфери виділяють:

- Антропосфера;

- Техносферу;

- Змінену людиною живу і неживу природу;

- Соціосфери.

Антропосферою називають простір землі і ближнього космосу, найбільш сильно змінений людською діяльністю. Тобто, це той простір, де люди безпосередньо мешкають. Антропосфера є складовою частиною соціосфери, яка охоплює все людство як сукупність індивідів в єдиний організм. Крім безпосередньо людей, соціосфера включає в себе існуючі на даному етапі розвитку громадські та виробничі відносини, а також повністю освоєну людиною частина природного середовища.

Під терміном «техносфера» розуміють сукупність технологій та пов’язаних з ними соціальних відносин. Це та область дійсності, для якої характерно широке застосування техніки. Техносфера складається з елементів навколишнього середовища, цілеспрямовано створених людською працею і не мають аналогів в дикій природі.