Як читати фінансову звітність


 

Першочергова задача фінансового аналізу компанії полягає в об’єктивній оцінці керівником результатів діяльності і виявленні можливих проблем в бізнесі. Для цього необхідно вміти читати звітність та робити на її основі відповідні висновки. Результати звітності згодом потрібно представити вищому керівництву компанії або акціонерам для коригування управлінських рішень.Інструкція

 1. Підготуйте фінансову звітність компанії, що підлягає аналізу і вивчення. Вона включає звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів, пояснювальну записку.
 2. Розробіть перелік показників, які допоможуть оцінити ефективність діяльності підприємства і вибрати зручну форму подання інформації, що відображає реальний стан справ в компанії.
 3. Доручіть фінансово-економічної службі компанії сформувати зведений звіт, в якому мають бути відповіді на питання:
  - Як у доступній і наочній формі відобразити зміни фінансового стану компанії;
  - Які показники повинні увійти до переліку, щоб відобразити повну картину роботи компанії;
  - Які заходи, які допоможуть змінити ситуацію, що склалася в кращу сторону.
      
 4. Проведіть «горизонтальний» аналіз балансу. Для цього порівняйте показники кожного розділу активу і пасиву балансу з даними попереднього періоду. Визначте, за рахунок якої частини пасивів компанії сформований її актив.
 5. Здійсніть так званий «вертикальний» аналіз, визначивши послідовно питома вага кожної статті балансу в загальній сумі розділу. Розрахуйте співвідношення позикових і власних коштів, щоб оцінити кредитоспроможність компанії.
 6. На основі динаміки статей балансу намітьте план поліпшення показників на наступний період. Включіть туди такі пункти як збільшення оборотного капіталу, погашення кредиторської заборгованості, збільшення запасів сировини і матеріалів і так далі.
 7. Оцініть показники рентабельності компанії. Включіть в розгляд рентабельність продажів, яка визначається як відношення прибутку від продажів до собівартості реалізованої продукції.
 8. Розрахуйте рентабельність власного капіталу. Використовуйте для цього III розділ балансу, тобто дані про відношення чистого прибутку до власних коштів компанії. Дана одиниця звітності потрібно, перш за все, власникам компанії для визначення доходу, отриманого на інвестовані в бізнес кошти.
 9. Проаналізуйте показники ліквідності. Ця характеристика визначає рівень платоспроможності компанії і її здатність розрахуватися по короткострокових зобов’язаннях. Коефіцієнт поточної ліквідності обчислюється як відношення оборотних активів до короткострокових зобов’язань.
 10. За результатами читання фінансових показників розробіть комплекс заходів, який дозволить усунути слабкі місця в бізнесі. Намітьте скорочення термінів товарних кредитів і своєчасне відстеження прострочених платежів, а також передбачте перехід до поставок з використанням передоплати. Призначте осіб, відповідальних за виконання запланованих заходів, встановивши розумні строки і продумавши систему контролю.