Як написати науковий текст


 

Головна мета наукового тексту — донести до читачів-яку актуальну ідею, всебічно обгрунтувавши думку автора. Його відмітними особливостями є структурованість, послідовність викладу за принципом «від загального до конкретного» або «від часткового до загального», точність формулювань, однозначність використовуваних понять і термінів. Різновидами наукового тексту є монографії, підручники, навчальні та методичні посібники, дисертації, курсові та дипломні проекти і т.д.


Інструкція

 1. Сформулюйте тему, на яку вам належить писати науковий текст. Вона повинна чітко відображати основну проблему і позначати область теоретичних досліджень. Наприклад, «Вплив федеральних електронних засобів масової інформації на формування позитивного іміджу сім’ї» або «Методика аналізу фондових ринків в умовах загасання глобального економічного кризи».
 2. Розробіть структуру (план) тексту. Він повинен включати:
  - Введення (формулювання проблеми, обгрунтування її актуальності, мети і завдання дослідження, перерахування методів і джерел і т.д.);
  - Основна частина (послідовне опис фактів, доказ висунутої гіпотези, приклади проведених експериментів, опитувань і т.д.);
  - Висновок (висновки та перспективи).
 3. Напишіть перший варіант тексту (чернетку), дотримуючись основні вимоги до стилю викладу матеріалу.
  1. Безособовість. Не використовуйте особисті займенника «я», «ми». Замість них пишіть «У курсовій роботі розглянуто …» або «В ході дослідження було виявлено …».
  2. Відсутність питальних пропозицій. Науковий текст не припускає прямого звернення до читача, наприклад, «Відомо вам, що …?» Або «Давайте розберемося в суті …». Увага до змісту роботи автор залучає ясним і аргументованим викладом своїх думок.
  3. Використання термінології, але не професійних жаргонізмів, наприклад, замість «піарити проект» пишіть «організувати висвітлення проекту в ЗМІ».
  4. Наявність і достатність цитат. Посилаючись на думку експертів в тій чи іншій професійній сфері, не забувайте укладати їх слова в лапки. Також вказуйте інформаційні джерела, з яких ви почерпнули будь-які відомості. Проте науковий текст не повинен складатися тільки з цитат і посилань. Головне місце в ньому відводиться думкам автора.
  5. Достовірність наведених цифр, фактів, дат, імен, назв і т.д. Завжди перевіряйте відомості з кількох авторитетних джерел. Включаючи дані, отримані вами в ході власних досліджень, коротко опишіть методику збору інформації.
  6. Легкість сприйняття. Скоротіть кількість складних пропозицій, що містять кілька знаків пунктуації. Зробіть фрази короткими, добре сприймаються при читанні. Приберіть необгрунтовані повтори, незначні пояснення, занадто прості приклади й очевидні узагальнення. Але, безумовно, не слід спрощувати мову до рівня початкової школи.
 4. Використовуйте графіки, таблиці, розрахунки, зразки опитувальних листів та інші документи, створені та проаналізовані вами в процесі дослідження. Науковий текст виглядає вагоміше за наявності графічних матеріалів, що підтримують головну ідею.
 5. Перечитайте написаний вами текст. Зробіть це вголос — так недоліки стануть помітніше. Переконайтеся у відповідності змісту заявленої теми. Перевірте послідовність і взаємозв’язок всіх частин тексту, наявність посилань на джерела та додаткові графічні матеріали. Виправте граматичні та пунктуаційні помилки.