Як написати рецензію до дослідницької роботи

Як написати рецензію до дослідницької роботи

Перш ніж вас допустять до захисту дослідницької роботи, вам необхідно її не тільки підготувати і оформити згідно методичним вимогам, але й отримати на неї рецензію заявленого в наказі рецензента. Це може бути людина як з вашого або суміжної кафедри, так і з іншого університету. Але в будь-якому випадку він буде компетентний в темі вашої дослідницької роботи.

Вам знадобиться

Дослідницька робота і аналітичні здібності

Інструкція

 1. На самому початку рецензії вказується назва ВНЗ, факультету і кафедри. А також пишеться прізвище, ім’я, по батькові студента і тема його дослідницької роботи.
 2. Наступним пунктом необхідно вказати:

  - Кількість сторінок в роботі;

  - Кількість голів;

  - Кількість посилань на джерела;

  - Наявність додатків.
 3. Далі за п’ятибальною системою оцінюється кожен із критеріїв у перерахованих розділах рецензії:

  - Якість літературного огляду;

  - Методологічний апарат дослідження;

  - Обговорення результатів дослідження;

  - Оформлення дослідницької роботи;

  - Апробація результатів дослідної роботи.
 4. Рецензія на якість літературного огляду включає в себе оцінку наступних критеріїв:

  - Обгрунтованість теоретичних і методологічних посилок;

  - Визначення термінів і понять, коректність їх використання;

  - Коректність цитувань і посилань на запозичення з робіт інших авторів;

  - Ступінь глибини аналізу робіт в проблемному полі;

  - Глибина орієнтації в періодичних виданнях з проблеми;

  - Рівень структурованості теоретичного матеріалу;

  - Обгрунтованість виходу на мету дослідження.
 5. Рецензія методологічного апарату дослідження передбачає оцінку за критеріями:

  - Обгрунтування актуальності теми;

  - Відповідність змісту роботи заявленій темі;

  - Відповідність мети темі дослідження;

  - Узгодженість мети і завдань;

  - Визначення предметно-об’єктної області дослідження;

  - Правильність формулювання гіпотез;

  - Правильність формування вибірки досліджуваних, достатність її обсягу;

  - Ретельність обробки експериментальних даних;

  - Використання методів забезпечення достовірності та обгрунтованості висновків (математико-статистична обробка, комп’ютерні програми);

  - Коректність формулювання власних висновків;

  - Відповідність висновків і укладення цілям і завданням дослідження.
 6. Обговорення результатів дослідження ведеться за наступними критеріями:

  - Повнота вирішення поставлених завдань;

  - Інтерпретація отриманих результатів;

  - Достовірність отриманих результатів;

  - Ступінь новизни результатів;

  - Зіставлення результатів дослідження з даними інших досліджень з даної проблеми;

  - Якість практичних рекомендацій або формують програм.
 7. Рецензія на оформлення дослідницької роботи відображає наступні пункти:

  - Правильність оформлення бібліографії;

  - Правильність оформлення цитат і посилань;

  - Правильність оформлення таблиць і малюнків з тексту і додатків;

  - Ступінь необхідності і достатності використання ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, діаграм, малюнків тощо).
 8. Пункт «Апробація результатів дослідження» полягає у вказівці кількості наукових публікацій та наявності актів впровадження.
 9. По кожному з розділів виводиться середня оцінка.
 10. У висновку вказується підсумкова оцінка рецензента і підтвердження того, що дослідницька робота відповідає вимогам.

Корисні поради

Рецензент може додати свої зауваження та пропозиції.