Як написати робочу рецензію

Як написати робочу рецензію

Рецензія — критичний відгук, часто використовується для оцінки наукової роботи, проекту. Перед тим, як представити на розгляд дисертацію або статтю для опублікування в науковому виданні чи журналі, автору необхідно надати рецензію наукового керівника чи іншої людини, що має авторитет в тій області, в якій написана дана робота. Завданням рецензента є оцінка новизни наукової роботи, її актуальності.

Інструкція

  1. Рецензія пишеться в довільній формі, але при її складанні необхідно дотримуватися кількох правил. У заголовній частині рецензії на наукову роботу вкажіть її повне найменування, посада та наукове звання автора статті, його прізвище та ініціали.
  2. Дайте короткий опис проблеми, якій присвячена робота чи стаття. Повний зміст її немає необхідності розкривати, виділіть головні моменти.
  3. Оцініть ступінь актуальності даної статті, аргументуйте доцільність даної наукової роботи і ту методичну, технологічну новизну і доказовість, економічну користь, яку містять нові ідеї, викладені в ній. Коротенько опишіть стан справ у даній галузі науки на сьогоднішній день, відобразіть наявний зарубіжний досвід, перерахуйте ті запитання, які були вивчені автором в ході даної дослідницької розробки.
  4. Розкажіть про найбільш важливих аспектах, які розкриває автор статті, особливості його підходу, використаних методів. Виділіть ті моменти, які становлять особливий інтерес і основні моменти використовуваної методології. Перерахуйте ті важливі висновки та рекомендації, які робляться і даються в роботі, відзначте свою згоду або незгоду з ними.
  5. Зробіть свої висновки, наскільки дана робота серйозна і цікава, науковий рівень статті, якість і грамотність її викладу. Перерахуйте ті висновки, результати експериментів і отримані факти, які представляють особливий інтерес, як науковий, так і практичний. Відзначте, наскільки зміст статті логічно взаємопов’язане і підтверджено посиланнями на авторитетні джерела.
  6. Дайте свої рекомендації про можливість захисту даної роботи на здобуття наукового ступеня або публікації статті. Підкресліть її відповідність вимогам, які пред’являються до публікацій подібного роду.
  7. Підпишіть рецензію із зазначенням своєї посади та наукового звання, завірте підпис печаткою установи, в якій ви працюєте.