Як оформити контрольну

Як оформити контрольну

Контрольна робота є основним способом перевірки знань студента або школяра. Вона відноситься до індивідуальних завдань і являє собою самостійний вид письмової роботи.

Інструкція

  1. Виконання контрольної роботи має на увазі роботу з різними джерелами інформації: нормативно-правовою базою, науковими виданнями, навчальними посібниками. Процес виконання контрольної роботи є засобом самоорганізації, є основою засвоєння навчального матеріалу.
  2. Правила оформлення контрольної роботи зазвичай не відрізняються в тому чи іншому навчальному закладі. Зазвичай вона складається з декількох частин: титульний лист, зміст (зміст), вступ, основна частина, висновок (висновки), список використаної літератури і додатки.
  3. Титульний лист є першим листом контрольної роботи. На ньому, як правило, вказується найменування дисципліни, номер варіанта, найменування факультету та спеціальності, прізвище, ім’я, по батькові студента, дата виконання.
  4. У розділі «Зміст» вказуються заголовки розділів, підрозділів, граф або параграфів і відповідні їм сторінки.
  5. У вступі розглядається актуальність теми, мети і завдання виконання роботи, методи дослідження та об’єкт.
  6. Основна частина контрольної роботи містить кілька розділів. У них розглядається тема роботи з різних аспектів і точок зору. Текст контрольної ілюструється графіками, рисунками, таблицями. На використовувані джерела робляться посилання у відповідності зі «Списком використаної літератури».
  7. Завершується реферат висновками, що випливають з проведеного дослідження. В кінці роботи ставиться дата і підпис автора.
  8. Обсяг готової роботи повинен становити 10-15 аркушів машинописного тексту на аркушах формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервалу. На сторінках необхідно залишити поля для відміток перевіряючого, а самі сторінки потрібно пронумерувати. Титульний лист при цьому не нумерується, починати нумерацію слід з листа «Зміст».