Як оформити щоденник з практики

Як оформити щоденник з практики

Щоденник з виробничої або навчальної практики є невеличку брошуру, в якій містяться відомості про завдання та роботу, що виконується студентом під час проходження практики. Він заповнюється самостійно і підписується керівником практики. Разом зі звітом щоденник здається на перевірку після завершення роботи.

Інструкція

  1. Кожен навчальний заклад, як правило, висуває свої вимоги до оформлення щоденника з практики. Тим не менш, існують певні правила, яких дотримуються всі вузи.
  2. Титульний лист щоденника повинен містити відомості про практикант: прізвище, ім’я, по батькові, найменування спеціальності, факультету, номер групи, порядковий номер курсу. Крім того, на титульному листі повинно бути вказано найменування підприємства або організації, куди направляється студент.
  3. На наступному листі проставляється період проходження практики, відділ, де працював студент, прізвище, ім’я та по батькові керівника практики.
  4. Після цього слід таблиця, в якій зазначаються наступні заголовки: дата, зміст роботи, отримані результати, підпис керівника, примітки (у ній можуть бути описані труднощі, що виникли в ході роботи, шляхи їх вирішення). Графи заповнюються щоденно у міру проходження практики. Після виконаної роботи студент заносить інформацію в щоденник і віддає на підпис керівнику, який перевіряє достовірність відомостей і правильність заповнення. В кінці щоденника керівник, як правило, пише характеристику на студента, зазначає отримані їм навички, рівень підготовки та професійні якості.
  5. На останньому аркуші щоденника ставиться підпис керівника практики і печатка організації. Щоденник разом із звітом студент здає на перевірку науковому керівнику від навчального закладу, який переглядає його і підписує.