Як підписати доповідь

Як підписати доповідь

Науковий доповідь необхідно оформляти строго у відповідності з існуючим ГОСТ та правилами ЕСКД, що регламентують складання текстових документів. Як же правильно оформити і підписати доповідь за діючими правилами?

Інструкція

 1. Зверніть увагу, обсяг якого доповіді не повинен перевищувати 6 сторінок формату A4, підготовлених у MS Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль) без урахування титульного аркуша. Межі тексту: зліва — 3 см, праворуч — 1, 5, зверху і знизу — по 2 см.
 2. Особливу увагу приділіть оформлення титульного аркуша доповіді. Перший рядок зверху — найменування міністерства, курирує проведення дослідження (шрифт Times New Roman, 14 кегль, напівжирний, усі літери прописні, вирівнювання тексту — по центру). Зробіть пропуск рядка (шрифт Times New Roman, 12 кегль). Друга — найменування організації (вузу, НДІ): шрифт Times New Roman, 14 кегль, всі букви прописні, вирівнювання — по центру. Зробіть ще один пропуск рядка (шрифт Times New Roman, 12 кегль).
 3. Вкажіть на титульному аркуші ПІБ авторів доповіді в алфавітному порядку за першою літерою прізвища наступним чином: ім’я, по батькові (ініціали), прізвище. Шрифт — Times New Roman, 14 кегль, без абзацного відступу. Вирівнювання — по центру.
 4. Відредагуйте текст доповіді відповідно до вимог чинного ГОСТ. Вимоги ці такі:

  - Шрифт Times New Roman 12 кегль, вирівнювання — по ширині;

  - Відступ абзацу — 1,25 см;

  - Одинарний міжрядковий інтервал;

  - Автоматична розстановка переносів;

  - Формули виконуються в MS Equation (шрифт Times New Roman, 12 кегль: кирилиця — звичайний, латиниця — тільки курсив);

  - Чорно-білі ілюстрації (використання шрифтів Arial, кегль 10-12 або Times New Roman, кегль 12-14);

  - Таблиці виконуються засобами MS Office (шрифт або Times New Roman, кегль 12-14);

  - Всі посилання на джерела оформляються у квадратних дужках.
 5. При внесенні в текст ілюстрацій і таблиць не допускайте неточностей. Дозвіл растрових зображень має бути як мінімум 300 dpi. Вставка сканованих зображень не допускається. Не забудьте вказати у тексті доповіді посилання на ілюстративний матеріал із зазначенням номера та назви малюнка або таблиці (нумерація — наскрізна, тільки арабськими цифрами).
 6. Оформіть список використаної літератури відповідно до ГОСТ:

  - Якщо це книга: прізвище, ініціали автора (крапка), назва (крапка), місце видання (двокрапка), найменування видавництва (кома), рік випуску видання (крапка), загальна кількість сторінок;

  - Якщо це журнальна стаття: прізвище, ініціали автора (крапка), повне найменування статті (подвійна коса риса), найменування журналу (крапка), рік випуску (точка), номер випуску (точка), сторінки;

  - Якщо це дисертація: прізвище, ініціали автора (крапка), повне найменування дисертації (двокрапка), дисс. (Або автореф.) На соіск. вчений. степ. канд. або д-ра (вказівка ​​спеціалізації) наук (одна коса риса), вуз (крапка), місто (кома), рік захисту (крапка), кількість сторінок.