Як порахувати активи та чисті активи

Як порахувати активи та чисті активи

Активи — це майно підприємства у фінансовій, речової і нематеріальній формі. При аналізі діяльності комерційної організації вдаються також до розрахунку чистих активів — величини реальної вартості майна за вирахуванням його боргів.

Інструкція

 1. Сума активів підприємства — це ліва частина бухгалтерського балансу. У ньому зазначено вартість майна фірми на звітну дату. Все майно підприємства включає матеріальні, нематеріальні та фінансові активи. До матеріальних активів, що мають речову форму, відносяться будівлі, споруди, земля, матеріали, запчастини, запаси готової продукції і т.д. Фінансові активи — це дебіторська заборгованість підприємства, грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках, цінні папери, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення. Під нематеріальними активами розуміється право на використання інтелектуальної власності. Це можуть бути різні патенти, ліцензії, права на торгову марку і т.д. Сукупність всього майна підприємства і буде складати його активи.
 2. Залежно від джерела формування виділяють валові і чисті активи. Валові активи фінансуються за рахунок власного і позикового капіталу, чисті — тільки за рахунок власного. Величину чистих активів можна визначити як різницю між вартістю активів і пасивів, що приймаються для цілей розрахунку.
 3. До майна, яке приймається до розрахунку з метою визначення величини чистих активів, відносяться:

  - Необоротні активи (підсумок I розділу бухгалтерського балансу);

  - Оборотні активи, що відображаються у II розділі бухгалтерського балансу, за мінусом вартості витрат на викуп власних акцій, викуплених у акціонерів, і заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу.
 4. До складу прийнятих до розрахунку пасивів включаються:

  - Всі довгострокові зобов’язання;

  - Короткострокові зобов’язання по позиках і кредитах;

  - Кредиторська заборгованість;

  - Заборгованість перед засновниками;

  - Резерви майбутніх витрат та інші короткострокові зобов’язання.

  Не включаються до розрахунку статті бухгалтерського балансу «Доходи майбутніх періодів» і «Цільові фінансування й надходження».