Як порахувати грошовий потік


 

Аналіз грошового потоку на підприємства направлений на формування показника її благополуччя. Ця економічна величина являє собою математичну функцію зміни обсягу готівки за часом. Стосовно до цього поняття використовують слова «приплив» і «відтік», що характеризують, відповідно, прихід і витрата коштів.


Інструкція

 1. Грошовий потік — економічний термін, що означає постійний рух грошових коштів. Цей розподіл припливу і відтоку грошових коштів в ході діяльності компанії по моментам реального часу їх виникнення.
      
 2. Грошовий потік можна представити у вигляді математичної функції, графік якої є наочним відображенням діяльності компанії. Таким чином, грошовий потік показує фінансовий потенціал підприємства, ефективність (прибутковість) його роботи. Необхідність подання звітів про рух грошей з’явилася в системі міжнародних стандартів порівняно недавно, проте, це найбільш характерний індикатор динаміки грошових коштів на підприємстві.
      
 3. Аналізуються три види грошових потоків: рух грошових коштів у результаті основної, інвестиційної і фінансової діяльності компанії. Для складання відповідних звітів використовуються дані з бухгалтерського балансу і даних про прибутки та збитки.
      
 4. Фактично основний грошовий потік є модифікацією звіту про прибутки і збитки, тому що в ньому доходи і витрати фіксуються саме в момент їх фактичного виникнення. Модифікацію звіту називають трансформацією, яка увазі два підходи: прямий і непрямий.
      
 5. Прямий підхід має на увазі трансформацію кожної статті звіту і найбільш повно відображає рух грошових коштів. При непрямому підході за основу береться величина чистого прибутку, розраховану за методом нарахувань. Потім її коректують, приводячи в чистий прибуток за касовим методом, додаючи витрати (наприклад, амортизація) і віднімаючи доходи, не пов’язані з потоком.
      
 6. Під аналізом грошового потоку основної (операційної) діяльності компанії розуміють рух грошових коштів, спрямованих на здійснення господарських операцій (придбання сировини та обладнання, реалізація готового товару, виплата зарплат співробітникам, відсотків за кредитами, податків). Цей потік є вихідним при визначенні фінансової стійкості підприємства.
      
 7. Інвестиційна діяльність компанії направлена ​​на вкладення в основні засоби, цінні папери, кредитування та ін Аналіз грошового потоку інвестицій допомагає найбільш раціонально використовувати тимчасово вільні кошти компанії.
  Фінансова діяльність компанії має на увазі забезпечення двох інших видів діяльності, а саме отримання кредитів, доходу від реалізації власних акцій фірми. Витрати при цьому є виплати дивідендів і погашення позик.