Як провести аналіз банку


 

Проведення фінансового аналізу банку дозволяє визначити його ліквідність і здатність функціонувати в сучасних умовах. Аналізуючи показники діяльності і проведених операцій, керівництво кредитної організації визначає перспективну політику і планує подальший розвиток, грунтуючись на потенційних і реальних тенденціях.Інструкція

  1. Проведіть структурний аналіз балансового звіту. Для цього необхідно скласти таблицю активів, пасивів і позабалансових статей діяльності банку. Розгрупуйте вкладення, доходи, витрати і зобов’язання підприємства за видами та строками. Визначте показники питомої ваги залучених коштів і вкладень банку. На підставі даних таблиць визначається область ринку, в якій зосереджено більшість операцій банку, і ризики, пов’язані зі зміною структури активів і пасивів.
  2. Складіть звіт про прибутки і збитки банку для визначення комерційної ефективності. Проаналізуйте дані показники і подальші основні види витрат і джерела доходів кредитної організації. Визначте операції, які мають найбільший вплив на фінансовий результат. Оцініть ефективність структури активів і пасивів і роботи банку за звітний період.
  3. Проаналізуйте достатність капіталу, яка дозволить виявити ступінь стійкості капітальної бази та її достатності для покриття втрат від різних ризиків. На підставі показників складу капіталу та активів банку спрогнозуйте на перспективу стан достатності капіталу.
  4. Оцініть ризики банку, пов’язані з невиконанням контрагентами своїх зобов’язань. Для цього складіть таблиці позик за термінами, видами та структурі кредитного портфеля. На підставі отриманих даних визначте якість кредитної політики банку.
  5. Визначте ризики кредитної організації, які пов’язані з несприятливими змінами курсів валют або ринкової вартості фінансових інструментів. З’ясуйте, ступінь впливу подібних чинників на фінансовий стан банку.
  6. Розрахуйте ліквідність банку. На підставі отриманих даних визначте стан якості управління ліквідністю, стабільність ресурсної бази, тенденції в стані розрахунком та інше.