Як провести аналіз діяльності підприємства

Як провести аналіз діяльності підприємства

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства відіграє важливу роль у підвищенні ефективності її діяльності, виявленні сильних і слабких сторін, зміцненні фінансового стану. Економічний аналіз сприяє більш раціональному використанню основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Інструкція

 1. Пам’ятайте, що при аналізі діяльності підприємства використовується принцип ефективності господарювання, що передбачає досягнення найбільшого результату при найменших затратах. Найбільш узагальнюючим показником ефективності є прибутковість. До її приватним показниками можна віднести:

  - Ефективність використання трудових ресурсів (рентабельність персоналу, продуктивність праці), основних виробничих фондів (фондомісткість, фондовіддача), матеріальних ресурсів (матеріаломісткість, матеріаловіддача);

  - Ефективність інвестиційної діяльності підприємства (окупність капітальних вкладень);

  - Ефективність використання активів (показники оборотності);

  - Ефективність використання капіталу.
 2. Після розрахунку системи коефіцієнтів фінансово-господарської діяльності підприємства зіставте їх з плановими, нормативними та галузевими показниками. Це дозволить зробити висновок про ефективність функціонування організації та її місце на ринку.
 3. Щоб зробити загальний висновок про ефективність діяльності підприємства, розрахуйте рівень рентабельності, що є відношенням прибутку підприємства до величини основних та обігових коштів. Даний показник об’єднує в собі цілий ряд коефіцієнтів (рентабельність капіталу, продажів, товарів і т.д.). Рентабельність — це інтегральний показник ефективності бізнесу. Вона показує міру прибутковості підприємства, його привабливість для інвесторів.
 4. При аналізі діяльності підприємства врахуйте, що для більш детального вивчення його стану необхідно провести факторний аналіз отриманих результатів. Адже кожен показник, що відображає використання виробничих ресурсів, перебуває під впливом інших показників.

Зверніть увагу

На діяльність організації в цілому впливають багато чинників:

- Загальна економічна ситуація в країні і на ринку;

- Природно-географічне положення підприємства;

- Галузева приналежність;

- Фактори, зумовлені функціонуванням підприємства (цінова і збутова політика, ступінь використання виробничих ресурсів, виявлення і використання внутрішньогосподарських резервів і т.д.).