Як провести експеримент

Як провести експеримент

Серйозна наукова діяльність немислима без проведення експериментальних досліджень. Залежно від галузі науки, експерименти можуть бути різними, але кожне дослідження передбачає збір та аналіз емпіричних даних з подальшою перевіркою певної гіпотези. Проведення експерименту в соціології має свої особливості, адже тут потрібне втручання експериментатора в природний хід подій.

Вам знадобиться

- Протокол експерименту
- Щоденник
- Картки спостережень
- Експериментальна і контрольна групи

Інструкція

  1. Проведення експерименту в соціології направлено на встановлення причинно-наслідкових зв’язків між соціальними явищами. Втручаючись в суспільні процеси, дослідник створює або знаходить певну ситуацію, приводить у дію причину і відзначає зміни в ситуації, фіксуючи при цьому їх відповідність висунутої гіпотези.
  2. Гіпотеза являє собою певну передбачувану модель реального явища. Явище при цьому описується як сукупність змінних, серед яких є експериментальний фактор. Інші змінні теж мають істотне значення для досліджуваного явища, але в конкретному експерименті повинні бути нейтралізовані, адже їх вплив в даному випадку не вивчається.
  3. Соціальний експеримент, крім активного втручання дослідника в систему досліджуваних явищ, припускає планомірне введення ізольованого експериментального фактора, контроль за значущими факторами, оцінку ефектів зміни залежних змінних.
  4. У структуру соціального експерименту входять: сам експериментатор (дослідник, група дослідників), незалежна змінна (експериментальний фактор, експериментальна ситуація), об’єкт експерименту (група осіб, які погодилися взяти участь у дослідженні).
  5. Експерименти в соціології різняться за характером об’єкта і предмета дослідження, за особливостями поставленого завдання, за логічною структурою доведення висунутої гіпотези.
  6. Вживаний в соціології натурний (польовий) експеримент може бути неконтрольованим і контрольованим. Останній вид експерименту дозволяє отримати більш суворі дані для аналізу. При цьому робиться вирівнювання умов, здатних спотворити результат впливу експериментального фактора.
  7. На відміну від експериментів в інших галузях знання, соціології дуже широко застосовується уявний експеримент. Своєрідність такого «квазіексперимент» полягає в тому, що замість дій з реальними об’єктами дослідник оперує інформацією про доконані події. Хід міркувань в уявному експерименті — від готівкових наслідків до ймовірних причин.
  8. У програму будь-якого експерименту включається опис гіпотези та процедури її перевірки. В обов’язковому порядку ведеться протокол, щоденник і картки спостережень. У протоколі експерименту зазначаються найменування теми дослідження, час і місце проведення експерименту, формулювання гіпотези, експериментальний фактор, залежні змінні. Описується експериментальна група, контрольна група та інші значущі умови експерименту.
  9. При проведенні експерименту слід уникати найпоширеніших помилок. Найбільш часто зустрічаються помилки, пов’язані з довільним вибором експериментального чинника, з недооцінкою впливу на хід експерименту випадкових змінних. Нерідко порушується чистота експерименту, спотворення його первісних умов. Зовсім неприпустимо підлаштовувати і підганяти висновки по експерименту під висунуту гіпотезу.