Як провести горизонтальний аналіз балансу


 

Горизонтальний аналіз балансу передбачає вивчення основних показників звітності компанії за певний період, обчислення темпів їх змін, а також проведення оцінки отриманих коефіцієнтів.


Інструкція

  1. Побудуйте аналітичну таблицю, щоб зробити горизонтальний аналіз балансу або його застосування, наприклад, звіту про прибуток. В ній необхідно розраховувати абсолютні зміни кожного показника, узятого з балансу, і обчислити відносні темпи приросту. За отриманими значеннями можете зробити кілька висновків про тенденції готельних коефіцієнтів балансу, а також про його значеннях в цілому.
  2. Проведіть аналіз динаміки активів підприємства, їх структуру та зміни. Після цього дайте їм оцінку. Відзначте, яким чином змінилася їх величина, за рахунок чого могло статися їх збільшення або зменшення. Далі оціните стан динаміки необоротних і оборотних активів, виявите, як вплинули ці показники на зміну всього загального складу активів.
  3. Уточніть за рахунок яких чинників відбулося зменшення або збільшення темпів зростання позаоборотних і оборотних активів. Зробіть висновки про те, які види активів більшою мірою могли вплинути на зміну валюти бухгалтерського балансу.
  4. Проаналізуйте динаміку суми пасивів, а також її зміну. Починайте з оцінки значення пасивів в цілому, потім порівняйте їх з показниками за попередні періоди. Виділіть найбільш змінилися коефіцієнти і визначте, яким чином вони змогли вплинути на зростання або скорочення загальної суми пасивів.
  5. Позначте, за рахунок чого відбувалися зміни розмірів власного та позикового капіталів. Потім виділіть найбільш істотні елементи, які спричинили за собою значні зміни в розмірі пасивів.
  6. Постарайтеся виявити зв’язок між змінами абсолютних показників і ситуацією, яка склалася на підприємстві. При цьому баланс буде задовільним, якщо підсумкове значення в ньому буде мати тенденцію до збільшення, а темпи зростання суми необоротних активів будуть нижчими, ніж оборотних.