Як провести соціологічне опитування

Як провести соціологічне опитування

У суспільній свідомості давно існує думка, що опитування є чи не єдиним методом практичної соціології. Така оцінка, м’яко кажучи, не цілком коректна, оскільки серед методів соціології відомо безліч таких, які не пов’язані з опитуваннями. Крім того, опитування не може бути визнаний виключно соціологічним методом, він широко застосовується в політології, журналістики, психології, правознавстві та інших соціальних дослідженнях.

Вам знадобиться

План проведення соціологічного опитування, опитувальний лист

Інструкція

  1. Соціологічне опитування покликаний надати інформацію про думки людей, оцінках ними соціальних явищ, про стани групового та індивідуального свідомості. Ці мотиви, думки та явища виступають атрибутами досліджуваних соціологією об’єктів. Якщо про досліджуваний об’єкт немає достатньо повної інформації, якщо він не доступний прямому спостереженню і не піддається експерименту, то значимість соціологічного опитування зростає.
  2. Вітчизняна соціологія сповнена спроб використовувати опитування як основного методу отримання досвідчених даних, хоча нерідко цілий ряд явищ ефективніше вивчати іншими способами. Причина криється в тому, що починаючому соціологу опитувальний метод здається зручним, простим і навіть універсальним.
  3. На жаль, можливості опитувань в соціології обмежені. Отримані в ході опитувань відомості часто відображають суб’єктивні думки респондентів. Такі дані потребують зіставленні з інформацією об’єктивного характеру, одержаною більш стандартизованими способами і методами. Найбільший же ефект соціологічні опитування дають у поєднанні зі спостереженням, експериментом і контент-аналізом.
  4. Методи соціологічного опитування дуже різноманітні. Крім широко розповсюдженого анкетування вони включають різні види інтерв’ю, поштові, телефонні, експертні та інші опитування. Будь-які різновиди опитувань мають свої особливості, що базуються, тим не менш, на загальних принципах і підходах.
  5. Перш ніж приступати до соціологічного опитування, необхідно чітко визначити цілі та процедуру дослідження. Проведенню опитування, таким чином, передує глибока розробка дослідницької програми, з’ясування цілей, завдань, категорій аналізу, гіпотез, об’єкта і предмета дослідження. Не забудьте також окреслити вибірку (кількісно і якісно) і підібрати найбільш ефективний інструментарій.
  6. Опитування, в самому загальному випадку, припускає складання набору питань, оформленого у вигляді опитувального листа. Такий набір служить досягненню мети дослідження, доказу або спростування висунутої гіпотези. Особливо ретельно необхідно продумати і відточити формулювання питань, оскільки вони будуть фіксувати категорії аналізу.
  7. Якщо при аналізі відповідей респондентів не враховуються їх соціальні і демографічні характеристики, соціологічне опитування втрачає всякий сенс. Тому опитувальний лист обов’язково повинен мати паспортну частину, куди заносяться дані про опитуваним особу (відповідно до завдань дослідницької програми).
  8. Будучи особливим актом комунікації між інтерв’юером і респондентом, соціологічне опитування має проводитися з дотриманням низки правил. Респондент повинен бути зацікавлений в опитуванні, він повинен знати, хто і з якою метою його опитує. Респондент повинен однозначно розуміти сенс і зміст питання.
  9. Питання повинні бути сформульовані з дотриманням мовних норм. Формулювання кожного питання повинна відповідати культурному рівню респондента. Можливість розсуду в питаннях образливого для респондента сенсу повинна бути категорично виключено. Загальне число питань має укладатися в рамки здорового глузду і не втомлювати респондента. Це лише деякі моменти, які слід врахувати соціологу, навмисному використовувати опитування як метод соціологічного дослідження.