Як розрахувати чистий оборотний капітал

Як розрахувати чистий оборотний капітал

Чистий оборотний капітал — найважливіший показник діяльності підприємства, необхідний для визначення його фінансової стійкості. Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від потреб кожного підприємства і масштабів діяльності, а також від періоду оборотності дебіторської заборгованості, запасів, умов отримання кредитів і позик.

Інструкція

  1. У загальному вигляді чистий оборотний капітал, або чисті оборотні кошти, ви можете визначити як різницю між оборотними активами підприємства та короткостроковими зобов’язаннями (короткостроковими позиковим капіталом).
  2. Слід пам’ятати, що перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою є свідченням неефективного використання ресурсів на підприємстві. Недолік чистого оборотного капіталу говорить про неможливість підприємства своєчасно розраховуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями, що може привести до банкрутства.
  3. З точки зору традиційної термінології чистий оборотний капітал є ніщо інше, як величина власних оборотних коштів, які розраховуються як різниця між поточними активами і поточними зобов’язаннями підприємства.
  4. Врахуйте, що з поняттям чистого оборотного капіталу тісно пов’язаний коефіцієнт оборотності капіталу. Він розраховується як відношення чистого обсягу продажів до величини чистого оборотного капіталу. Даний коефіцієнт показує, наскільки ефективно підприємство використовує вкладення в оборотний капітал і як це впливає на величину його продажів. Чим вище значення коефіцієнта оборотності капіталу, тим ефективніше компанія його використовує.
  5. Слід знати, що в міжнародній практиці замість чистого оборотного капіталу використовується термін «робочий капітал». Він розраховується як різниця між оборотними активами та операційними (короткостроковими і довгостроковими) зобов’язаннями. При цьому під операційними зобов’язання розуміються підприємства, що виникли у зв’язку з його виробничою діяльністю.
  6. До короткострокових зобов’язань відносяться ті, термін погашення яких не перевищує 1 року: дивіденди, рахунки до оплати, податки, короткострокові кредити і т.д. Під довгостроковими зобов’язаннями слід розуміти ті, термін погашення яких понад 1 року: довгострокова оренда, кредити, рахунки, які не потрібно оплачувати в цьому році і т.д.