Як розрахувати дисконтований грошовий потік

Як розрахувати дисконтований грошовий потік
 

Розрахунок дисконтованого грошового потоку — один з основних аспектів аналізу інвестиційної діяльності, а саме аналізу привабливості підприємства для сторонніх вкладень. Це дуже сильний інструмент оцінки, однак його застосування вимагає великої точності, оскільки навіть малий прорахунок може привести до невірного результату.Інструкція

 1. Для аналізу ефективності інвестицій використовуються дві групи показників: з урахуванням тимчасового чинника і без. Дисконтований грошовий потік є тимчасовим показником, оскільки враховує кожен рух грошових коштів на підприємстві, що дозволяє більш точно простежити динаміку витрат і прибутку.
      
 2. Дисконтуванням грошового потоку називається приведення потоку грошових коштів з урахуванням часової вартості грошей до поточного дня, тобто до моменту початку інвестицій. Це дозволяє взяти до уваги всі фактори, що впливають на грошовий потік, включаючи інфляцію та ризики.
      
 3. Формула дисконтованого грошового потоку виглядає таким чином:
  ДДП_i = ЧДП_i / (1 + r) ^ i, де:
  ДДП_i — дисконтований грошовий потік періоду часу i;
  ЧДП_i — чистий грошовий потік за той же період;
  r — ставка дисконтування в десятковому вигляді.
      
 4. Чистий грошовий потік визначається як різниця між приходять сумами і витратами підприємства за певний період, розрахована з урахуванням виплати податків, дивідендів та інших виплат.
      
 5. Після розрахунку дисконтованих грошових потоків за кожний період часу обчислюється чистий дисконтований потік, що дорівнює сумі цих величин і чистому грошовому потоку на нульовий період, час перших інвестицій в проект:
  ЧДДП = ЧДП_0 + ЧДП_1 / (1 + r) + ЧДП_2 / (1 + r) ² + … + ЧДП_n / (1 + r) ^ n = ΣЧДП_i / (1 + r) ^ i при 1 ≤ i ≤ n.
      
 6. Важливим аспектом правильного проведення дисконтування є вибір ставки дисконтування. Для цього існує декілька способів: метод оцінки довгострокових активів, середньозваженої вартості капіталу, кумулятивного побудови. Останній підхід використовують особливо часто, він заснований на експертній оцінці ризиків.
      
 7. Метод аналізу інвестицій за допомогою розрахунку дисконтованого грошового потоку є ефективним, але досить трудомістким засобом. Результат цього показника залежить від того, наскільки точно і повно враховувалися всі рухи грошових коштів на підприємстві протягом звітного періоду часу.
      
 8. Виникає питання, яким чином враховувати інфляційну складову. Це можливо робити двома способами: під час безпосереднього дисконтування при розрахунку ставки або шляхом дефлірованія грошових потоків у періоди їх обліку. При другому методі руху коштів фіксуються з поправкою на інфляційний коефіцієнт по мірі їх виникнення.