Як розрахувати фінансові показники

Як розрахувати фінансові показники

Дані, які характеризують різні сторони діяльності підприємства, пов’язаної з освітою, а також використанням всіх його грошових фондів і нагромаджень, є фінансовими показниками. При цьому основні і найбільш часто застосовувані фінансові показники можна поділити на п’ять груп, що відображають різні сторони фінансового стану фірми: коефіцієнти ліквідності, рентабельності, ділової активності, стійкості (показники структури капіталу) та інвестиційні критерії.

Інструкція

 1. Показники ліквідності характеризують можливість компанії задовольняти претензії споживачів короткострокових боргових зобов’язань. У свою чергу, коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає, яка частка боргових короткострокових зобов’язань може бути покрита грошовими коштами у вигляді депозитів та ринкових цінних паперів. Даний коефіцієнт можна розрахувати за допомогою співвідношення суми грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до поточних зобов’язань.
 2. Коефіцієнт термінової ліквідності розраховується як відношення більш ліквідної частини оборотних коштів (короткострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості, грошових коштів) до короткострокових зобов’язань. Рекомендується, щоб значення такого показника було більше 1.
 3. Величина коефіцієнта поточної ліквідності визначається як частка від співвідношення оборотних коштів до короткострокових зобов’язань. Він показує чи достатньо у компанії коштів, які можна використовувати для погашення короткострокових зобов’язань.
 4. Чистий оборотний капітал виражається в грошових одиницях як різниця між оборотними активами фірми і її короткостроковими зобов’язаннями. Цей показник необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, тому як перевищення оборотних коштів над значенням короткострокових зобов’язань означає, що фірма не тільки зможе погасити всі свої короткострокові зобов’язання, але також вона має резерви для розширення діяльності.
 5. Показники структури капіталу або коефіцієнти фінансової стійкості відображають відношення власних коштів до позикових в джерелах фінансування компанії. Вони характеризують ступінь фінансової незалежності фірми від кредиторів. При цьому для оцінки структури капіталу застосовуються такі значення:

  - Коефіцієнт фінансової незалежності, який характеризує залежність компанії від зовнішніх позик. Він розраховується як відносини власного капіталу до сумарних активів.

  - Коефіцієнт покриття відсотків — характеризує ступінь захищеності самих кредиторів від невиплати відсотка за наданий кредит і показує: скільки разів за звітний період компанія заробила кошти для оплати відсотків за позиками. Цей показник можна розрахувати з відношення прибутку до оподаткування до відсотків по кредиту.
 6. Коефіцієнти рентабельності визначають, наскільки прибуткова діяльність підприємства. Коефіцієнт рентабельності продажів показує частку чистого прибутку в обсязі всіх продажів підприємства. Його можна порахувати відношенням чистого прибутку до чистого обсяг продажів, помноженому на 100%.
 7. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначає ефективність використання капіталу, який був інвестований власниками підприємства. Він розраховується за наступною формулою: чистий прибуток потрібно розділити на власний капітал і помножити на 100%.