Як розрахувати коефіцієнт покриття

Як розрахувати коефіцієнт покриття

При аналізі ліквідності, під якою розуміється здатність підприємства своєчасно розраховуватися за взятими на себе короткострокових зобов’язань за рахунок швидко реалізованих активів, розраховують ряд коефіцієнтів. Серед них коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття.

Інструкція

  1. Коефіцієнт покриття характеризує здатність підприємства своєчасно погашати поточні зобов’язання за рахунок реалізації оборотних активів. Це найбільш поширений показник, що характеризує ліквідність організації. Чим вище його величина, тим більше платоспроможним є підприємство.
  2. Даний коефіцієнт показує, скільки рублів оборотних активів компанії припадає на рубль короткострокових зобов’язань. Іншими словами, він дозволяє визначити, яку частину поточних зобов’язань підприємство може погасити за рахунок поточних активів. Тому теоретично організація, в якій рівень оборотних активів перевищує рівень короткострокових зобов’язань, може розглядатися як успішно функціонує.
  3. Розрахунок коефіцієнта покриття досить простий. Він визначається як відношення поточних активів до поточних пасивів фірми. При цьому під активами розуміються готівкові кошти в касі підприємства і на рахунках в банках, дебіторська заборгованість з терміном погашення менше 12 місяців, вартість товаро-матеріальних цінностей, інші поточні активи, наприклад, короткострокові фінансові вкладення. Але при цьому слід пам’ятати, що не всі активи, зазначені в балансі, відносяться до поточних. Деякі товарні залишки або прострочена дебіторська заборгованість мають нульову ліквідність. Під поточними пасивами розуміються позики з найближчим терміном погашення, зобов’язання перед працівниками організації, бюджетом, позабюджетними фондами та ін
  4. Значення коефіцієнта покриття, як правило, в різних галузях неоднаково. Його нормативне значення — 2. Коефіцієнт нижче встановленого рівня вважається критичним. Збільшення даного показника в динаміці розглядається як позитивний аспект і показує, що ризик, пов’язаний з труднощами реалізації активів підприємства, знижується.