Як розрахувати норму рентабельності

Як розрахувати норму рентабельності

Норма рентабельності, або внутрішня норма прибутковості, — це норма прибутку, породжена інвестицією. Це та ставка дисконтування, при якій чиста поточна вартість інвестицій дорівнює нулю або при якій чисті інвестиційні надходження рівні інвестиційних витрат на проект.

Інструкція

 1. Для того щоб визначити норму рентабельності інвестицій, необхідно вирішити наступне рівняння:

  Σ (СFM / (1 + IRR ^ m) = I, де:

  - СFM — вхідний грошовий потік в період m;

  - IRR — внутрішня норма дохідності (норма рентабельності інвестицій);

  - I — величина інвестицій.
 2. Зміст даного показника полягає в тому, що він показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути витрачені на даний проект. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок банківського кредиту, то значення IRR показує верхню межу процентної ставки по ньому. Якщо значення процентної ставки буде вище знайденого значення, проект буде вважатися збитковим.
 3. Знаючи величину норми рентабельності, можна прийняти рішення про прийнятність інвестиційного проекту. Якщо отримане значення IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається, якщо менше вартості капіталу — проект відхиляється. Таким чином, норма рентабельності є «прикордонним» показником »: якщо величина вкладених інвестицій вище внутрішньої норми прибутковості, то в результаті реалізації проекту неможливо забезпечити повернення грошей і їх віддачу, а значить, проект необхідно відхилити.
 4. Основна перевага даного показника полягає в тому, що окрім визначення рівня рентабельності інвестицій він дозволяє зіставляти проекти різного масштабу і різної тривалості. Адже норма рентабельності розраховується у відсотках, а відносні величини легше піддаються інтерпретації. До того ж даний показник дає можливість визначити поріг безпеки для проекту.
 5. Однак врахуйте, що даний показник має і деякі недоліки. По-перше, це нереалістичне припущення про ставку реінвестування, оскільки він передбачає реінвестування одержуваних доходів за ставкою IRR, що в реальній практиці рідко можна здійснити. По-друге, можливе отримання кількох значень IRR у випадку, коли відбувається чергування грошових припливів і відтоків. Крім того, даний показник дуже чутливий до структури потоку платежів і не завжди дозволяє оцінити взаємовиключні проекти.