Як розрахувати показники ефективності

Як розрахувати показники ефективності

Ефективність діяльності підприємства відноситься до числа найбільш важливих економічних критеріїв. У найбільш загальному вигляді її можна уявити як співвідношення витрат, необхідних на виробництво продукції, і результату, отриманого в ході її реалізації.

Інструкція

  1. Найбільш поширеним показником ефективності виробництва є продуктивність праці, яка визначається як відношення сумарної виручки до чисельності працівників, зайнятих у виробництві. Зростання продуктивності праці при однаковій кількості зайнятих свідчить про підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Величина, зворотна даним показником — трудомісткість. Вона показує, скільки живого праці використано для виробництва того або іншого виду продукції.
  2. Ще один показник ефективності виробництва — матеріаломісткість. Він розраховується як співвідношення виробничих витрат (сировини, матеріалів, палива і т.д.) до вартості впущених продукції. Даний коефіцієнт показує, скільки матеріальних ресурсів потрібно для отримання однієї грошової одиниці виручки. Показник, зворотний даного — матеріаловіддача, відображає обсяг виробництва продукції на один рубля матеріальних витрат.
  3. Аналогічно розраховується наступний коефіцієнт ефективності виробництва — фондомісткість і зворотний йому — фондовіддача. На відміну від попереднього показника, він відображає ефективність використання основних фондів підприємства.
  4. Капіталомісткість розраховується як відношення вкладеного у виробництво капіталу до вартості випущеної продукції. Він показує обсяг витрат капіталовкладень, який необхідний для виробництва однієї одиниці продукції.
  5. Крім того, до показників ефективності виробництва відносяться коефіцієнти рентабельності. Показник загальної рентабельності розраховується як відношення прибутку підприємства до вартості основних і обігових коштів. Рентабельність продажів визначається діленням прибутку на собівартість виробленої продукції, а рентабельність капіталу — на вартість власного капіталу фірми.