Як розрахувати продуктивність праці

Як розрахувати продуктивність праці

Один з ключових параметрів, що характеризують економічну ефективність виробництва — показник продуктивності праці. Він необхідний для економічних розрахунків, як показник ефективності праці працівників та виробничого підприємства в цілому.

Інструкція

  1. Фактична продуктивність праці діючого підприємства розраховується, виходячи з отриманих в результаті спостереження показників: сумарних трудовитрат та обсягу виробленої продукції. Щоб розрахувати продуктивність праці, фактична кількість виробленої продукції (в одиницях продукції або в об’ємних показниках) ділиться на фактичні сумарні трудовитрати (в людино-годинах). Таким чином, продуктивність праці — величина, зворотна трудомісткості. Виходячи зі специфіки вихідних даних, вона показує, скільки продукції дійсно випускається даним виробництвом в реально наявних виробничих та економічних умовах в розрахунку на одиницю витраченого виробництвом живої праці.
  2. Для аналізу потенціалу розвитку та життєздатності підприємства в рамках галузі, в економічній теорії використовуються такі показники, як готівкова та потенційна продуктивність праці.

    Готівкова продуктивність розраховується аналогічно фактичної, але в якості вихідних даних беруть максимальну кількість виробленої за період продукції при мінімальних трудовитратах, тобто за умов, коли виробництво працює в умовах мінімізації і виключення супутніх витрат і простоїв. Мета цієї операції — розрахувати продуктивність праці, максимально досяжну в даних економічних умовах (наявне обладнання, сировина, організація виробництва).
  3. Потенційна продуктивність, як логічний розвиток загальної ідеї, розглядає умови максимального випуску продукції у наявних на даному етапі технічного розвитку умовах. Передбачається використання найсучаснішого високотехнологічного обладнання, кращого (з можливих) сировини тощо, і, відповідно, мінімальні з досяжних витрати живої праці в часовому вимірі.

Корисні поради

В цілому, чим вище продуктивність праці, тим більше товарної продукції в змозі випускати підприємство за даних трудовитратах, що безпосередньо позначається ще й на собівартості одиниці продукції, що випускається. Адже з підвищенням продуктивності зменшуються питомі витрати по основній ціноутворюючої статті, що враховує заробітну плату основних робітників виробництва.

Суть розрахунків розкриває і робить очевидною важливість ролі підвищення продуктивності праці для економіки як виробництва в цілому, так і окремих складових його ланок.