Як сформувати бухгалтерський баланс

Як сформувати бухгалтерський баланс

Заповнення форми № 1 — це фінальний акорд у створенні звітності підприємства за минулий період. Правила заповнення та структура бланка періодично змінюються, тому важливо завжди бути в курсі останніх змін.

Інструкція

 1. Бухгалтерський баланс підприємства характеризує його фінансовий стан на конкретну звітну дату. Є декілька умов, які завжди потрібно дотримуватися при його складанні.
 2. Якщо за деякими статтями балансу відсутні числові значення зобов’язань, активів, витрат, доходів та інших показників, то осередки прокреслюються, або рядки взагалі не наводяться у формах, які підприємство розробляє самостійно.
 3. Якщо деякі показники дуже істотні і потрібні для оцінки фінансових результатів підприємства зацікавленими користувачами, то їх наводять відокремлено. Несуттєві показники можуть наводитися загальною сумою. Їх структура розкривається в пояснювальній записці.
 4. Звітною датою балансу є останній день року або кварталу, тобто звітного періоду, за який його складають.
 5. При заповненні зобов’язання і активи необхідно поділяти на довгострокові короткострокові. Довгостроковими вважаються зобов’язання та активи строком погашення (обігу) більше 12 місяців з дня звітної дати або більше операційного циклу підприємства, якщо він довший 12 місяців.
 6. Округлення необхідно виробляти до тисяч рублів. З цієї причини допускається розбіжність підсумкових рядків активів і пасивів на 2 тисячі рублів.
 7. Порядок заповнення:

  У 3 графі вкажіть дані на початок звітного періоду. Їх беруть з 4 графи бухгалтерського балансу попереднього річного звіту.

  Розділ I. Необоротні активи

  У рядках 110-112 вкажіть залишкову вартість нематеріальних активів, за якими нараховується амортизація і повну вартість нематеріальних активів, що належать до житлового фонду. При заповненні цих рядків керуйтеся формою № 5.

  В рядки 120-122 внесіть дані щодо чинних і перебувають на консервації основних засобів. Нарахування зносу проводите за єдиними нормами амортизації. Тут же відобразіть кап. вкладення. Засоби праці відносите до основних активів відповідно до межею вартості предметів, встановлений 1 січня 1996 року. Розшифровку ОС приводите у формі № 5.

  У 130 рядок вносите вартість всього незавершеного будівництва. Керуйтеся Наказом МФР № 130 від 19.12. 95 р.; ПБО № 160 від 30.12.93г.; ПБО № 167 від 20.12.94г.

  У розділі «Довгострокові фінансові вкладення» (рядок 140) відобразіть інвестиції в цінні папери та статутні капітали інших організацій.

  У II розділ балансу (Оборотні активи) вноситься інформація про всі кошти, вкладених у виробництво, які за рік або операційний цикл повинні звернутися в гроші. У III розділ вноситься інформація про пасивах підприємства. У IV і V розділах відображають довгострокові і короткострокові зобов’язання, тобто кредиторська заборгованість підприємства.
 8. На позабалансових рахунках відображається вартість цінностей, які підприємство використовує тимчасово.
 9. Перевірка правильності заповнення форми № 1:

  1. Суми активів (Iі II розділи) і пасивів (III, IV і V розділи) повинні бути рівні.

  2. Власні кошти повинні бути більше величини необоротних активів.

  3. Загальна сума оборотних коштів повинна бути більше суми позикових коштів.