Як скласти агрегований баланс

Як скласти агрегований баланс

Агрегований баланс являє собою укрупнену форму бухгалтерського балансу. Основним його відмінністю від стандартної форми звітності є перегрупування статей, їх об’єднання за однаковим економічним змістом.

Інструкція

  1. Агрегований баланс більш зручний для читання, він дозволяє виділити важливі елементи, на основі яких аналізується фінансовий стан підприємства. На підставі агрегованого балансу розраховуються показники, що характеризують діяльність фірми — коефіцієнти ліквідності, фінансової стійкості, оборотності та ін
  2. При складанні агрегованого балансу необхідно дотримуватися основну структуру початкового балансу, тобто виділити постійні і поточні активи, власний і позиковий капітал, зберігається рівність активу і пасиву. Перетворення відбуваються всередині агрегованого балансу. Слід зазначити, що більше укрупнені дані, тим менш якісний аналіз можна провести на їх основі.
  3. В агрегованому балансі, як вже було зазначено, однакові за економічним змістом статті об’єднуються. Такі складові оборотних активів як сировина та матеріали, запаси і витрати, ПДВ по придбаних цінностей і витрати майбутніх періодів можна об’єднати в статтю «Виробничі запаси». Відвантажені товари та дебіторська заборгованість будуть складати «Рахунки до отримання», а грошові кошти на рахунках і в касі підприємства і короткострокові фінансові вкладення — «Грошові кошти».
  4. Для зручності аналізу власних коштів підприємства розділ «Капітал і резерви» поділяється на дві статті: «Статутний капітал» і «Накопичений капітал». Величина джерел, сформована за рахунок зароблених коштів фірми, оцінюється в другій статті. «Статутний капітал» — величина власних коштів, які утворюються в результаті формування статутного капіталу, емісії акцій, переоцінки основних засобів.
  5. «Статутний капітал» об’єднує у собі акціонерний, додатковий капітал, фонди, утворені на підприємстві. «Накопичений капітал» — це кошти фонду накопичення, нерозподілений прибуток, цільові фінансування й надходження. З даної суми віднімається величина збитків.
  6. Окремо в агрегованому балансі показується чистий оборотний капітал, який являє собою суму поточних активів, які фінансуються за рахунок інвестованого капіталу.