Як скласти фінансову звітність

Як скласти фінансову звітність

Згідно з чинним законодавством, кожне підприємство, організація чи установа зобов’язані щорічно складати фінансову звітність, у якій відображаються результати їх діяльності. До даної фінансової звітності відносять баланс підприємства, а також облік прибутків і збитків. Баланс підприємства являє собою відомість, в якій вказані джерела надходження коштів та їх подальші вкладення в діяльність.

Вам знадобиться

- Баланс підприємства.

Інструкція

  1. Почніть з відображення активів у балансі підприємства. Активи являють собою кошти, що знаходяться на підприємстві в звітний період. Активи підприємства поділяються на: оборотні та необоротні. До оборотних активів відносять грошові кошти та інші активи, які призначені для реалізації та споживання протягом операційного циклу або протягом 1 року, починаючи з дати складання балансу. В розділ оборотних активів необхідно включити такі суми, як: дебіторська заборгованість, запаси, векселі, фінансові інвестиції, грошові кошти та інші активи. В розділ необоротних активів необхідно включити такі суми, як: відстрочені податкові активи, основні засоби, незавершене будівництво та інші необоротні активи. Розділ «Активи» представляє собою перший параграф балансу підприємства.
  2. Заповніть розділ «Пасиви» в балансі підприємства. Пасиви представляють собою зобов’язання підприємства у вигляді кредитів, позик і позик. Залежно від терміну дії пасивів, їх можна розділити на: короткострокові та довгострокові. До короткострокових зобов’язаннях необхідно віднести суми кредиторської заборгованості, термін погашення якої становить менше 12 місяців. До довгострокових зобов’язань віднесіть суми кредитів, видані терміном більш ніж на 12 місяців, а також суми довгострокового лізингу, терміном більш ніж на 1 рік.
  3. Включіть до фінансової звітності суми власного капіталу. Для цього необхідно заповнити такі розділи як: статутний капітал (сума зафіксована в установчих документах), пайовий капітал (пайові внески засновників), додатково вкладений капітал (суми перевищення вартості реалізації акцій над їх номіналом), інший додатковий капітал (суми дооцінки нематеріальних активів), резервний капітал (суми резервів за рахунок прибутку), неоплачений капітал (суми заборгованості по внесках до статутного капіталу) і вилучений капітал (вартість викуплених акцій).
  4. Відобразіть облік прибутку і збитків підприємства. Для цього розрахуйте валовий і чистий прибуток підприємства. Валовий прибуток розраховується як різниця між обсягом продажу продукції та її собівартістю. Чистий прибуток можна підрахувати, визначивши суму різниці між валовим прибутком і іншими витратами діяльності.
  5. Додайте до фінансової звітності пояснення. У поясненнях відобразіть статті, такі як: відомості про методи бухгалтерського обліку, уточнення опису деяких статей активів і пасивів, відомості про основні операції та позабалансові статті.