Як скласти план підготовки до ЄДІ з російської

Як скласти план підготовки до ЄДІ з російської

Здавати єдиний державний іспит з російської мови треба всім, хто закінчує школу, а також тим, хто планує вступати до вузу, в якому потрібно пред’явити ЄДІ з російської. Успішне складання іспиту вимагає ретельної підготовки: як теоретичної, так і практичної. А якісна підготовка неможлива без грамотно складеного плану.

Інструкція

 1. Повторіть основні розділи російської мови, що вивчаються в школі і перевіряються кодифікатором ЄДІ: орфоепія, лексика і фразеологія, морфемика і словотвір, морфологія, синтаксис, орфографія, пунктуація, речеведеніе. Додайте всі ці розділи в план підготовки, відвівши кожному з них певний час.
 2. Орфоепія

  Даний розділ ЄДІ перевіряє вміння правильно ставити наголоси у словах.

  Основні поняття:

  - Разноместним наголосу;

  - Рухливість наголосу;

  - Смислоразлічітельную роль наголосу.
 3. Лексика і фразеологія

  Для виконання завдань цього розділу важливо розрізняти:

  - Однозначні і багатозначні слова;

  - Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми;

  - Історизму, архаїзми, неологізми;

  - Просторіччя, діалектні слова, книжкову лексику;

  - Пряме і переносне значення слів;

  - Стежки, фразеологізми.
 4. Морфеміка і словотвір

  Ці завдання контрольно-вимірювальних матеріалів перевіряють, наскільки добре ви можете проводити аналіз морфемного будови слова. Важливо знати:

  - Поняття морфеми;

  - Основні морфеми слів, їх роль;

  - Систему словообразующих морфем;

  - Способи утворення слів.
 5. Морфологія

  Морфологія — розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови. Щоб виконати завдання ЄДІ з розділу «Морфологія», треба розбиратися в:

  - Частини мови;

  - Граматичному значенні частин мови;

  - Морфологічних ознаках частин мови;

  - Синтаксичних ознаках частин мови;

  - Функціях частин мови.
 6. Синтаксис

  Синтаксис вивчає словосполучення та речення. Треба знати:

  - Способи зв’язку слів у словосполученнях: узгодження, управління, примикання;

  - Структуру пропозицій різних видів.
 7. Орфографія

  Орфографія — найважливіший розділ російської мови, займається правописом слів. Необхідно вміти правильно писати:

  - Голосні в корені;

  - Приставки;

  - Дієслова і причастя;

  - Суфікси прикметників;

  - «Н» і «нн» в словах;

  - Частки «не» і «ні».
 8. Пунктуація

  Пунктуація перевіряє уміння правильно розставляти розділові знаки. Вивчіть правила розстановки ком, двокрапок, тире та інші, грунтуючись на наявних знаннях про структуру пропозицій.
 9. Речеведеніе

  Даний розділ базується на загальному розумінні тексту і його стилів. Особливу увагу варто звернути на:

  - Основну думку тексту;

  - Композицію тексту;

  - Зв’язок між частинами тексту;

  - Тему;

  - Проблему, поставлену автором;

  - Позицію автора щодо проблеми;

  - Формулювання і аргументацію власної позиції.
 10. Виявити прогалини у своїй підготовці, приділіть їм підвищену увагу.
 11. Відведіть час під практичні заняття. Придбайте контрольні завдання в магазині, або знайдіть їх в інтернеті. Займайтеся по кожному з розділів окремо, але періодично тренуйтеся в написанні ЄДІ цілком. При виконанні тестів ставте собі оцінки.