Як скласти положення про підприємство

Як скласти положення про підприємство

Поряд з статутом, політикою в сфері якості та економіки, законодавчими документами, комерційні та некомерційні підприємства діють і на підставі положення. Положення про підприємство визначає статус організації, що їх їй функції і завдання, порядок діяльності і т.д. Встановлених вимог щодо змісту та оформлення положення про підприємство не існує. Тому організація має право скласти положення про підприємство на основі типових положень, відобразивши в ньому свою специфіку.

Інструкція

  1. Обов’язковою умовою при складанні документа вважається наявність у правому верхньому кутку даних про затвердження положення. Зазвичай, це гриф «Затверджую», посада, прізвище, ініціали, підпис особи вищестоящої організації і дата затвердження. Підтверджує положення гриф засвідчується печаткою тієї ж вищестоящої організації. Назвою документа вважається все словосполучення, яке відноситься до слова «Положення …» (Наприклад, «Положення про підприємство», «Положення про структурний підрозділ»).
  2. Непосредственносамо зміст положення про підприємство включає в себе розділи (частини), до назв яких конкретні вимоги не пред’являються. Зазвичай, для назви розділів положення про підприємство використовуються загальноприйняті заголовки, такі як: «Загальні положення», «Основні завдання», «Функції», «Основні права та обов’язки», «Організаційна структура», «Взаємовідносини», «Оцінка діяльності».
  3. Розділ «Загальні положення» містить загальні дані про підприємство, повна і скорочена назва; кому підпорядковується і ким підприємство очолюється, ким призначається і ким вивільняється, сфера компетентності керівника. У цьому ж розділі перераховуються документи, якими підприємство керується. Сюди також може включатися додаткова інформація про наявність офіційних бланків та печаток у організації.
  4. В «Основних завданнях» і «Функція» трактуються глобальні цілі, які ставить перед собою підприємство і завдання, які потрібно вирішувати в період діяльності; перераховуються всі види робіт (підготовка, розробка, забезпечення, участь, впровадження тощо), необхідні для досягнення намічених цілей.
  5. Покладені на підприємство через керівника права та обов’язки, описуються в розділі «Права і обов’язки». Тут вказується, що можна забороняти, контролювати і що вимагати від колективу, які дії робити для реалізації функцій.
  6. Назва розділу «Взаємовідносини» говорить сама за себе. У цій частині формулюється взаємодії підприємства із сторонніми організаціями та внутрішніми структурами (якщо такі є) в процесі виробничої діяльності.
  7. В положенні підприємства можна окремою частиною виділити, ким і як здійснюється контроль діяльності підприємства, терміни перевірок та періодичність подання звітних документів і т.д. Можна ввести розділ, в якому вказується, хто наділений повноваженнями щодо реорганізації та ліквідації підприємства, і описується порядок проведення цих етапів.
  8. Положення про підприємство підписується керівником та погоджується з основними керівними особами підприємства (головний інженер, головний бухгалтер, заступник по кадрам і режиму і т.д.). Випускається в одному дійсному примірнику, який зберігатиметься в канцелярію або дирекцію підприємства. При необхідності, виготовляються копії цього документа.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Затвердження «Положення про підприємство» може проводитися розпорядчим документом (розпорядженням, наказом) або затверджуватися безпосередньо керівником вищестоящої організації.

Корисні поради

Діяльність керівника підприємства можна виділити в положенні підприємства окремим розділом, в якому будуть міститися підрозділи для начальника: «Загальні положення», «Кваліфікаційні вимоги і необхідний рівень знань», «Основні обов’язки», «Права», «Відповідальність».