Як скласти вступний баланс


 

Вступний баланс є першим балансом підприємства, тому він складається на самому початковому етапі виробничої діяльності. Для початку необхідно підготувати документи, які будуть відображати зміст активів і надходження внесків.Інструкція

  1. Надрукуйте назву документа: «Вступний бухгалтерський баланс». Нижче вкажіть дату його складання. Наприклад: «на 09 лютого 2011 року».
  2. Напишіть повністю організаційну форму та назву організації, на підставі якої ви складаєте даний баланс. З правого боку занесіть коди в таблицю: форму по ОКУД, по ОКПО. Далі відзначте ІПН компанії.
  3. Вкажіть вид діяльності підприємства та її форму власності (приватна, державна). Після цього внесіть дані про місцезнаходження фірми. При цьому врахуйте, що адреса має бути зазначено з індексом.
  4. Зробіть таблицю. У ній відобразіть наявні активи підприємства. Для цих цілей напишіть в першій колонці таблиці, в шапці: «Активи». У другій: «Код показників», в третій: «На початок звітного періоду» і в четвертій: «На кінець звітного періоду».
  5. Заповніть повністю першу колонку таблиці. Як правило вносять наступні активи: необоротні та оборотні активи. У свою чергу, необоротні активи повинні включати в себе: незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові вкладення (податкові відкладені активи) та інші необоротні активи. Склад оборотних активів повинен бути також детально розписаний в таблиці: запаси (сировина, матеріали, інші аналогічні цінності; товари для перепродажу та готова продукція; витрати майбутніх періодів), податкові внески на додану вартість, грошові кошти, дебіторська заборгованість, фінансові короткострокові вкладення.
  6. Внесіть дані за активами в інші колонки. Всі значення беріть з раніше підготовлених документів. Після цього розрахуйте підсумкові суми по позаоборотних і оборотних активів компанії. Позначте отримані значення в таблиці наступним чином: разом по розділу 1, разом по розділу 2. При цьому, під розділом 1 відзначте всі дані в таблиці по позаоборотних активів і під розділом 2 по оборотним.
  7. Порахуйте баланс. Він повинен дорівнювати сумі підсумкового значення по оборотним активам. Перевірте правильність заповнення документа і передайте його на затвердження керівнику.