Як списати основний засіб у бюджеті

Як списати основний засіб у бюджеті

Бюджетній установі для виконання статутних функцій необхідно здійснювати облік основних засобів, у тому числі і їх списання після їх вибуття. Причиною цьому може бути ліквідація, реалізація, передача чи виявлені втрати по об’єктах основних засобів. Дана процедура оформляється згідно з правилами, затвердженими Наказом Мінфіну РФ № 101 від 16.08.2004 року.

Інструкція

  1. Визначте причину вибуття об’єкта основних засобів і складіть відповідний акт. Для оформлення списання одного об’єкта основних засобів використовується акт за формою № 0306003, для групи об’єктів — форма 0306033, для автотранспортних засобів — форма 0306004, для господарського інвентарю — форма 0504143, для бібліотечної літератури — форма 0504144. Прийміть акт вибуття ОЗ та зробіть розбирання і демонтаж об’єкта.
  2. Відобразіть списання об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку на рахунку 9210 «Вибуття основних засобів» В кореспонденції з даним рахунком знаходяться рахунки, які характеризують причини списання.
  3. Спишіть первісну вартість основних засобів при ліквідації об’єкта з дебету рахунку 9210 на кредит рахунку основних засобів 0100. Далі відобразіть списання накопиченої амортизації з кредиту рахунку 9210 на дебет рахунку ОС 0200. Суму отриманого збитку від ліквідації ОС відобразіть відкриттям дебету за рахунком 9430 «Інші операційні витрати» і кредиту за рахунком 9210.
  4. Проведіть реалізацію об’єкта основних засобів з бухгалтерському обліку на суму продажу відкриттям дебету за рахунком 4010 «Рахунки до отримання від замовників і покупців» і кредиту за рахунком 9210. Спишіть первісну вартість на кредит рахунку 0100. При нарахуванні ПДВ на дану операцію необхідно відкрити дебет за рахунком 9210 та кредит за рахунком 6410 «Заборгованість по платежах до бюджету». Суму прибутку відобразіть на кредиті рахунка 9310 «Прибуток від вибуття ОС» в кореспонденції з рахунком 9210, а суму збитку від реалізації на кредиті рахунка 9430.
  5. Здійсніть списання основних засобів у зв’язку з безоплатною передачею їх. Первинним документом у цьому випадку є розпорядження чи наказ власника майна. Первісна вартість та накопичений знос списуються на рахунки 0100 та 0200, відповідно. Далі визначається прибуток і збитки від передачі, і відображаються на рахунках 9310 і 9430.