Як вести облік основних засобів


 

Для здійснення господарської діяльності керівники організацій використовують основні засоби, тобто ті активи, які мають тривалий термін корисного користування. Ці об’єкти не призначені для перепродажу. Якщо на балансі підприємства числиться майно, бухгалтер повинен здійснювати облік основних засобів.Інструкція

 1. Основні засоби можуть бути придбані різними способами. Це можуть надходження від засновників у вигляді внеску в статутний капітал; об’єкти можуть бути побудовані організацією; отримані шляхом безоплатної передачі; придбані у постачальника. Будь-який спосіб повинен бути оформлений документально, тобто лише на підставі підтверджуючих документів бухгалтер має право зробити запис в бухгалтерському обліку.
 2. Введення в експлуатацію основного засобу відбувається на підставі наказу керівника. Крім цього розпорядчого документа складіть акт прийому-передачі ОС, який має уніфіковану форму № ОЗ-1.
 3. При введенні об’єкта в експлуатацію надайте йому інвентарний номер і оформите інвентарну картку за формою № ОЗ-6. Порядок присвоєння номера повинен бути сформований керівником організації і затверджений в обліковій політиці.
 4. Якщо основний засіб отримано від засновника, первісна вартість визначається на зборах акціонерів шляхом погодження з іншими учасниками організації. Рішення оформляється у вигляді протоколу. У бухгалтерському обліку ви повинні зробити записи:
  - Д75 субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» К80 — відображено заборгованість засновника за вкладами;
  - Д08 К75 субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» — відображено надходження ОС до статутного капіталу;
  - Д01 К08 — ОС введений в експлуатацію.
 5. Якщо основні засоби побудовані організацією, первісна вартість складається з усіх витрат, які пішли на виробництво об’єкта (наприклад, вартість матеріалів; заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві та ін) У бухгалтерському обліку відобразіть ці операції таким чином:
  - Д08 К10 — відображено списання матеріалів на будівництво ОС;
  - Д08 К70 — нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у будівництві ОС;
  - Д01 К08 — ОС введений в експлуатацію.
    
 6. При придбанні об’єктів у постачальника зробіть проводки:
  - Д07 К60 — відображено нарахування оплати постачальнику за ОС;
  - Д07 К23, 60 або 76 — відбиті витрати на доставку ОС;
  - Д01 К08 — ОС введений в експлуатацію.
    
 7. Щомісяця ви повинні нараховувати амортизацію, тобто переносити вартість об’єкта на вироблену продукцію. Амортизаційні відрахування можуть бути визначені різними способами: лінійним способом, за допомогою методу зменшує залишку, і шляхом списання вартості за терміном корисного використання. Вибрані метод затвердите в обліковій політиці організації. У бухгалтерському обліку відобразіть амортизацію наступним чином:
  - Д20, 23,44 К02 — нарахована амортизація ОЗ;
  - Д02 К01 — списана сума амортизації.
    
 8. Вибуття основних засобів може бути здійснено з різних причин. Наприклад, при продажу, при здачі в оренду, при списанні по причині непридатності основного засобу. Ці операції оформите документально, тобто використовуючи акт і наказ керівника. У бухгалтерському обліку зробіть відповідні проводки. При непридатності відобразіть наступним чином:
  - Д01 субрахунок «Вибуття ОС» К01 — списана первісна вартість ОС;
  - Д02 К01 субрахунок «Вибуття ОС» — списана сума амортизаційних відрахувань;
  - Д91 К01 субрахунок «Вибуття ОС — списана залишкова вартість ОС.
    
 9. Якщо ви продали об’єкт, відобразіть до вищеперелічених проведень додайте записи:
  - Д62 К91 — відображено отримання виручки від продажу ОС;
  - Д91 К68 — врахований «вхідний» ПДВ.