Як вести виробничий облік


 

Бухгалтерський облік процесу виробництва передбачає відображення витрат на виготовлення кінцевого продукту, що випускається підприємством. При цьому враховується обсяг і асортимент продукції, проводиться контроль рівня витрат ресурсів, розраховується собівартість, і виявляються резерви її зниження.Інструкція

 1. Визначте склад витрат, що включаються в собівартість. Вони повинні відповідати витратам, включаються в базу оподаткування з податку на прибуток відповідно до глави 25 Податкового кодексу (статті 252-264).
 2. Розробіть порядок внутрішнього документообігу, що дозволяє зафіксувати будь-яку виробничу операцію. Застосовуйте уніфіковані форми первинних документів.
 3. Враховуйте прямі витрати, пов’язані з виробництвом, за дебетом активного рахунку 20 «Основне виробництво». Відкрийте до цього рахунку субрахунка по цехах (виробничих ділянках), видам діяльності. Облік необхідно вести в розрізі кожного виду витрат.
 4. Відносите витрати, пов’язані з утриманням допоміжних виробництв (наприклад, транспортного ділянки, ремонтно-будівельної дільниці), в дебет субрахунків активного рахунку 23 «Допоміжні виробництва».
 5. Проводьте облік непрямих витрат (не пов’язаних безпосередньо з виробничим процесом) на рахунках 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати». У дебет 25 рахунку відносите витрати на заробітну плату (включаючи відрахування) керівників ділянок і допоміжних робітників, амортизацію, зміст основних засобів, вартість електроенергії і т.д.
 6. Враховуйте витрати з обслуговування та управління підприємством за дебетом 26 рахунка. Це заробітна плата управлінського персоналу, включаючи відрахування, сума податків і зборів, що відносяться на собівартість, амортизація та утримання основних засобів, що не відносяться до основного і допоміжного виробництва, витрати на канцтовари та господарські потреби, інші витрати.
 7. Розподіліть в кінці місяця витрати допоміжного виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати між окремими видами діяльності (продукції) пропорційно вибраній базі (заробітній платі основних робітників, кількості машино-годин, обсягу готової продукції і т.д.). Спишіть їх в дебет рахунку 20.
 8. Проведіть оцінку незавершеного виробництва на кінець місяця. Розподіліть підсумкову суму собівартості за дебетом рахунка 20 між реалізованої продукцією і незавершеним виробництвом. Спишіть в дебет рахунку 90 «Продажі» (по роботах і послугах) і в дебет рахунку 40 «Випуск готової продукції» (по готовим виробам) собівартість за цими видами діяльності.
 9. Прихід і витрата готової продукції на складі в протягом місяця враховуйте на рахунку 43 по планово-обліковими цінами. Відобразіть загальну вартість випущених виробів за планово-обліковими цінами по кредиту рахунку 40 «Випуск готової продукції», по дебету буде відображена їх фактична собівартість. Зіставте дебетові та кредитові обороти. Закрийте рахунок, зробивши проводку:

  Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 «Випуск готової продукції» — сторнирована відхилення червоним, якщо планова собівартість перевищила фактичну, або Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 «Випуск готової продукції »- списано відхилення, якщо фактична собівартість перевищила планову.


 10. Відображайте виручку від реалізації продукції по кредиту рахунку 90 в кореспонденції з рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Визначте фінансовий результат виробництва, зіставивши дебетовий і кредитовий обороти по рахунку 90. Спишіть прибуток в кредит рахунку 99 «Прибутки та збитки», а збиток в дебет цього рахунку.