Як визначити активно-пасивний рахунок


 

Активно-пасивний рахунок — це рахунок, який застосовується в бухгалтерському обліку, на якому одночасно відображаються активи, або майно підприємства, і пасиви, джерела його формування. Активно-пасивний рахунок володіє характеристиками як активного, так і пасивного рахунку, тобто сальдо може відображатися як за дебетом, так і по кредиту.


Інструкція

  1. На активно-пасивних рахунках враховуються показники, які можуть приймати позитивне або негативне значення. Наприклад, на рахунку 99 «Прибутки та збитки» відображається показник — фінансовий результат поточного періоду. Він може приймати позитивне значення, і тоді має місце прибуток, і негативне, при якому ми говоримо про збиток.


  2. При визначенні активно-пасивного рахунку слід пам’ятати, що вони він може мати як одностороннє сальдо (або дебетове, або кредитове), так і двостороннє (дебетове і кредитове разом). Рахунок 99 — це рахунок з одностороннім сальдо. При перевищенні доходів над витратами, тобто виникненні прибутку, сальдо відображається по кредиту та відноситься до пасиву балансу, оскільки прибуток є джерелом формування активів. І навпаки, при наявності збитків сальдо відображається за дебетом рахунка.


  3. До активно-пасивних рахунках відносяться також рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 75 «Розрахунки з засновниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »та ін

  4. Загальну схему ведення операцій на активно-пасивних рахунках можна представити таким чином. На початковому сальдо по дебету відображається наявність дебіторської заборгованості на початок звітного періоду, відповідно по кредиту — кредиторської. Оборот по дебету являє собою збільшення дебіторської заборгованості та зменшення кредиторської і, навпаки, за кредитом відображається збільшення кредиторської заборгованості та зменшення дебіторської.


  5. Наприклад, на рахунку 60 фірма враховує розрахунки з двома контрагентами. При цьому одному з постачальників виплатили аванс в розмірі 100 тис. руб., А другому повинні 30 тис. руб. Таким чином, за дебетом рахунка буде відображатися аванс (дебіторська заборгованість), за кредитом — борг (кредиторська заборгованість). При цьому залишки по активно-пасивних рахунках показуються в розгорнутому вигляді, оскільки згорнуті суми можуть привести до недостовірного поданням бухгалтерської звітності.