Як визначити чисті активи

Як визначити чисті активи

Чисті активи — це дійсна вартість майна, наявного у суспільства за вирахуванням його боргів, яка визначається щорічно. Розраховувати розмір чистих активів повинні практично всі юридичні особи, оскільки цей показник повинен обов’язково відображатися у Звіті про зміну капіталу річної бухгалтерської звітності, а його співвідношення з рівнем статутного капіталу може інформувати про необхідність зменшення статутного капіталу, неможливості виплати засновникам доходів і розподілу прибутку або ліквідації організації .

Інструкція

  1. Розрахунок чистих активів зводиться до встановлення різниці між активами та пасивами. До складу активів, які ви повинні прийняти до розрахунку, включаються всі необоротні активи, відображені в балансі в першому розділі. До них відносяться: основні засоби, нематеріальні активи, прибуткові вкладення в матеріальні цінності, незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення, та інші необоротні активи.
  2. У категорію активів, які вам необхідно врахувати, входять оборотні активи, відображені в бухгалтерському балансі в другому розділі. Тобто, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, ПДВ по придбаних цінностей, короткострокові фінансові вкладення, а також інші оборотні активи.
  3. Винятком у цьому розділі є вартість в сумі витрат на викуп особистих акцій, придбаних акціонерним товариством у акціонерів з метою їх подальшого анулювання або перепродажу, а також заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу.
  4. До складу пасивів, які ви повинні прийняти до розрахунку, включаються: короткострокові і довгострокові зобов’язання за кредитами і позиками, у тому числі інші зобов’язання; кредиторська заборгованість, а також заборгованість засновникам по виплаті доходів; резерви майбутніх витрат. Іншими словами, врахуйте всі відображені в четвертому розділі бухгалтерського балансу довгострокові зобов’язання, і відображаються в п’ятому розділі бухгалтерського балансу короткострокові зобов’язання.
  5. Таким чином, ви можете зробити розрахунок чистих активів підприємства шляхом вирахування з суми, прийнятих до розрахунку активів товариства, суми прийнятих до розрахунку пасивів.
  6. При цьому зробити оцінку коштів, майна, а також інших активів і пасивів акціонерного суспільства необхідно відповідно до вимог нормативних правових актів та положень з бухгалтерського обліку.