Як визначити чистий прибуток підприємства

Як визначити чистий прибуток підприємства

Чистий прибуток являє собою частину балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов’язкових платежів. Її обсяг залежить від величини виручки організації, собівартості продукції, позареалізаційних і операційних доходів і витрат.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що в бухгалтерському обліку чистий прибуток відображається на рахунку 99 «Прибутки та збитки» і є кінцевим фінансовим результатом підприємства. Чистий прибуток визначається як сума прибутку (збитку) від продажів і прибутку (збитку) від інших видів діяльності за мінусом податку на прибуток і пенею і штрафів за порушення податкового законодавства, якщо такі є.
  2. Чистий прибуток формується з балансового прибутку, яку ви можете розрахувати як суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку від інших операцій, а також різниці між доходами та витратами від позареалізаційної діяльності.
  3. Прибуток від реалізації становить більшу частину балансового прибутку. Вона визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю. У величину прибутку від реалізації не включається ПДВ. Якщо собівартість перевищує величину реалізованої продукції, то на підприємстві має місце збиток. Врахуйте, що виручка від реалізації продукції включає суми, що надійшли в оплату продукції, робіт, послуг на рахунки в банках та в касу організації. Собівартість продукції — це витрати на її виробництво і реалізацію. Сюди включається вартість сировини, витрати на оплату праці робітників, оренду, утримання управлінського персоналу, технічне обслуговування та ремонт.
  4. Прибуток від іншої реалізації — це сальдо доходів і витрат від реалізації продукції обслуговуючих, підсобних і допоміжних виробництв, які не включаються в обсяг реалізації продукції від основної діяльності. Крім того, сюди включаються фінансові результати від реалізації зайвих матеріальних цінностей.
  5. З балансового прибутку ви можете сформувати чистий прибуток. Вона розраховується як різниця між балансовою прибутком, що підлягає оподаткуванню і величиною податків з урахуванням належних підприємству пільг. Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства і може використовуватися на збільшення його активів, виплату дивідендів або реінвестування.