Як визначити ліквідність балансу

Як визначити ліквідність балансу

Ліквідність балансу відображає ступінь покриття зобов’язань підприємства активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов’язань. Необхідність оцінки ліквідності балансу підприємства виникає у зв’язку з визначенням його кредитоспроможності, тобто здатності вчасно розраховуватися за взятими на себе зобов’язаннями.

Інструкція

  1. Для того щоб визначити ліквідність балансу, згрупуйте активи. Найбільш ліквідні активи (А1) — це суми за всіма статтями грошових коштів, які можуть бути використані для погашення зобов’язань негайно. Крім того, до групи А1 включаються короткострокові фінансові вкладення. Швидко реалізовані активи (А2) — це активи, для перетворення яких у грошові кошти потрібен деякий час. Сюди включається дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців, та інші оборотні активи. Повільно реалізовані активи (А3) — це частина активів, яка включає запаси, дебіторську заборгованість з терміном погашення більше 12 місяців, ПДВ по придбаних цінностей. Важко реалізовані активи (А4) — це активи підприємства, які використовуються протягом тривалого часу та їх реалізація на ринку утруднена. В цей групу входить розділ I балансу «Необоротні активи».
  2. Потім згрупуйте пасиви балансу за ступенем збільшення термінів погашення зобов’язань. Найбільш терміновими зобов’язаннями (П1) вважається кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, позички, не погашені в строк. Короткострокові пасиви (П2) — це частина пасивів, яка включає короткострокові кредити і позики, термін погашення яких настає протягом 12 місяців. Довгострокові пасиви (П3) — це довгострокові зобов’язання IV розділу балансу. Постійні пасиви (П4) включають підсумки III розділу «Капітал і резерви» і статті V розділу балансу «Резерви майбутніх витрат» та «Доходи майбутніх періодів».
  3. Для визначення ліквідності балансу зіставте підсумки кожної групи активів і пасивів. Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються всі умови: А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4