Як визначити платоспроможність підприємства

Як визначити платоспроможність підприємства

Платоспроможність — це здатність підприємства вчасно розплачуватися за взятими на себе борговим зобов’язанням. При хорошому фінансовому стані воно є стійко платоспроможним, при поганому — періодично або постійно неплатоспроможним. Ідеальний варіант, коли у підприємства завжди є вільні грошові кошти для погашення наявних зобов’язань.

Інструкція

 1. Для визначення платоспроможності підприємства, розрахуйте ряд коефіцієнтів. Загальну забезпеченість організації оборотними коштами, необхідними для здійснення господарської діяльності та своєчасного розрахунку за строковими зобов’язаннями, відображає коефіцієнт поточної ліквідності. Він визначається як відношення оборотних активів, до складу яких входять готова продукція, сировина та матеріали, грошові кошти, дебіторська заборгованість, до найбільш термінових зобов’язаннях підприємства (кредиторська заборгованість, короткострокові кредити і позики).
 2. Платоспроможність підприємства характеризує також коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. Для його розрахунку використовуйте формулу: Коб = СОС / ОА, де ВОК — власні обігові кошти; ОА — оборотні активи підприємства.

  Власні оборотні кошти розраховуються як різниця між величиною власного капіталу і необоротних активів і показують наявність у підприємства власних коштів, необхідних для формування поточних активів. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами показує, яка частка оборотних активів підприємства сформована за рахунок власних джерел.
 3. Врахуйте, що підприємство вважається неплатоспроможним, якщо виконується хоча б одна з умов: коефіцієнт поточної ліквідності має значення менше 2 або коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами не перевищує 0,1.
 4. Якщо хоча б один з названих показників не задовольняє нормативу, розрахуйте коефіцієнт відновлення платоспроможності. Він визначається як відношення коефіцієнта поточної ліквідності до його нормативного значення:

  Кв = (КТЛ до + 6 / Т (КТЛ к-КТЛ н)) / 2, де

  КТЛ до — коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду;

  КТЛ н — коефіцієнт поточної ліквідності на початок звітного періоду;

  Т — звітний період;

  6 — нормативний період відновлення платоспроможності.

  Якщо коефіцієнт відновлення платоспроможності перевищує 1, це свідчить про те, що у підприємства є реальний шанс відновити свою платоспроможність протягом 6 місяців.