Як визначити прибутковість цінних паперів


 

Робота будь-якого інвестора на ринку цінних паперів тісно пов’язана з ризиком. Однак чим вище ризик кожної угоди, тим вище і рівень прибутковості. Математично ж прибутковість цінного паперу виражається у відношенні отриманого доходу до витрат на її придбання.Інструкція

 1. Цінний папір — це товар, який має вартість. Однак на відміну від фактичного товару, вона не несе ніякої матеріальної цінності. Купівля та продаж цінного паперу — це укладення угоди між покупцем і продавцем на фондовому ринку, яка виражається в передачі прав і виникнення зобов’язань.
      
 2. Прибутковість цінного паперу виражається в праві її покупця на отримання доходу. Ця величина являє собою процентне співвідношення між майбутнім доходом і витраченими коштами. Для наочності прибутковість представляють у вигляді ставки доходу, яка називається дивідендом (сумою відсотків), які інвестор отримує в кінці кожного розрахункового періоду (місяця, кварталу, року).
      
 3. Річний дохід інвестора складається в результаті орієнтованості на зростання курсу цінних паперів і залежить від суми початкових інвестицій. Прибутковість з цінних паперів обчислюється для оцінки ефективності вкладення коштів для виявлення найбільш прибуткового способу розміщення грошей.
      
 4. Прибутковість цінного паперу в загальному випадку обчислюється за формулою:
  d = (S_n — S_0) / S_0, де S_0 — вихідна вартість цінних паперів, S_n — кінцева вартість, d — ставка дохідності, що виражається у відсотках.
      
 5. Дивідендна річна прибутковість цінного паперу визначається як відношення суми дивіденду на кожну акцію до її вартості. Річна процентна прибутковість характеризується застосуванням методу складних відсотків і обчислюється за формулою:
  d = (1 + i / n) ^ n — 1,
  де i — номінальна ставка складного відсотка за рік, n — кількість періодів року, за які нараховується складний відсоток.
  Річну відсоткову прибутковість обчислюють один раз на рік, однак формула розрахунку дає нарощених вартість, яку могла б мати акція, якби відсоток нараховувався в кінці кожного періоду.
      
 6. Поточна дохідність дорівнює сумі купонних платежів за цінним папером за рік, поділена на її поточну ринкову вартість. Цей показник прибутковості рідко використовується, оскільки не відображає деякі важливі особливості, наприклад, не враховує ризик інвестора при купівлі паперу.
      
 7. Внутрішня прибутковість або внутрішня норма прибутковості — це така процентна ставка, при якій приведена вартість майбутнього грошового потоку за даною акцією збігається з її ринковою ціною. Для її обчислення використовується наступна формула:
  d = (k + (N — P) / t) / ((N + P) / 2),
  де k — річна купонна ставка, N — номінальна ціна акції, P — її поточна ринкова ціна, t — термін погашення в роках. Стосовно до облігацій цей показник називається прибутковістю до погашення, при цьому вважається, що протягом усього терміну ставка внутрішньої дохідності буде незмінною.