Як визначити рівень рентабельності

Як визначити рівень рентабельності

При аналізі ефективності діяльності підприємства одне з головних місць посідає рентабельність. Вона являє собою таке використання фінансових і матеріальних ресурсів, при якому підприємство при покритті всіх витрат отримує прибуток.

Інструкція

  1. При аналізі рентабельності підприємства розраховується ряд коефіцієнтів. Найважливішим показником тут є рентабельність активів. Вона визначається як прибуток, що залишається в розпорядженні фірми, поділена на середню вартість активів. За рівнем даного показника можна судити про прибуток, яку отримує підприємство з кожної авансованого в активи рубля.
  2. Рентабельність продукції, або рентабельність виробничої діяльності, визначається як відношення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, до повної собівартості реалізованої продукції. Замість чистого прибутку при розрахунку даного показника може бути використана прибуток від реалізації продукції. Рентабельність продукції показує, який прибуток отримує організація з кожного рубля витрат, вкладених у виробництво і реалізацію. Даний показник може бути розрахований як по підприємству в цілому, так і за його окремим підрозділам або видами продукції.
  3. Ще одним з показників рентабельності є рентабельність продажів. Він розраховується як відношення прибутку організації від продажу продукції у виручці від реалізації. Даний показник дає уявлення про питому вагу прибутку в обсязі виручки від реалізації. Рентабельність продажів також називають нормою прибутку.
  4. Рівень рентабельності інвестицій виражає ефективність використання коштів, які були вкладені в розвиток даного підприємства. Цей показник розраховується як відношення прибутку до оподаткування до валюти балансу за мінусом короткострокових зобов’язань.
  5. Значне місце в аналізі рентабельності займає показник рентабельності власного капіталу. Він визначається як прибуток, що залишилася в розпорядженні підприємства, поділена на величину власного капіталу. Якщо зіставити цей показник з рівнем рентабельності активів, то можна зробити висновок про ефективність використання організацією фінансових важелів (кредитів і позик) з метою збільшення рівня прибутковості.