Як визначити структуру доходів


 

Облік фінансових результатів підприємства за звітний період ведеться згідно з вимогами ПБУ (правил бухгалтерського обліку). Так, для визначення структури доходів необхідно керуватися ПБО 9/99 «Доходи організації», згідно з якими весь прибуток компанії поділяється на: доходи від звичайних видів діяльності, операційні доходи і позареалізаційні доходи.Інструкція

  1. Проаналізуйте всі доходи, які надійшли на розрахункові рахунки або до каси підприємства за звітний період. Визначте, до якого виду вони належать. Це необхідно виконати тому, що податковий і бухгалтерський облік ведеться саме в залежності від структури отриманого доходу.
  2. Визначте прибуток підприємства, яка відноситься до доходів від звичайних видів діяльності. Іншими словами, дана виручка надходить від продажу товарів, надання послуг або виконання робіт, які здійснює підприємство. При цьому дані доходи повинні підтверджуватися документально, відповідним договором, актом або іншим документом. Бухгалтерський облік даних надходжень ведеться на рахунку 90 «Продажі».
  3. З’ясуйте операційні доходи підприємства. До них відносять: надходження, отримані у вигляді оплати за тимчасове користування активами компанії; кошти, що надійшли в якості оплати за право використовувати інтелектуальну власність; надходження від участі в статутному капіталі інших підприємств. Крім цього враховуються прибуток від спільної діяльності, кошти від продажу основних засобів та активів, відсотки за користування грошовими коштами підприємства. Облік операційних доходів ведеться на рахунку 91.1 «Інші доходи».
  4. Складіть список позареалізаційних доходів підприємства. Вони складаються з: пенею, неустойок, штрафів отриманих за порушення умов договорів; прибутку минулих років; відшкодування збитків; безоплатно отриманих активів; кредиторської та депонентської заборгованості зі строком позовної давності; позитивних курсових різниць; дооцінки активів та інших позареалізаційних доходів. Дані надходження враховуються також як і операційні доходи на рахунку 91.1, проте не приймаються з метою оподаткування.