Як визначити ступінь окислення речовини

Як визначити ступінь окислення речовини

Ступінь окислювання-умовний заряд атома в сполуці, обчислений виходячи з припущення, що воно складається тільки з іонів. Одні елементи мають постійну ступінь окислення, інші ж здатні її змінювати. Щоб її визначити у речовин, що мають у різних сполученнях, різні значення скористаємося спеціальним алгоритмом.

Інструкція

  1. Ступінь окислювання пишеться над позначенням елемента, стачать ставиться знак, а потім значення. Вона може бути негативною, позитивною або рівною нулю. Сума всіх ступенів окислення в речовині дорівнює нулю. У деяких речовин є постійні ступеня окислення в усіх з’єднаннях. Наприклад, у металів вона завжди є позитивною і дорівнює їх валентності (здатності приєднувати або заміщувати певне число атомів або груп атомів). Лужні метали мають ступінь окислення +1, а лужноземельні — +2. Водень завжди має ступінь окислення +1, винятком є ​​гідриди, там — -1 (наприклад, KH (-1)). Ступінь окислювання кисню дорівнює -2, винятки: пероксиди (BaO2 (-1)) і фторид кисню (O (+2) F). Фтор завжди має -1 (NaF (-1)).
  2. Якщо речовина складається з одного або декількох однойменних атомів, тобто є простим, то ступінь його окислення дорівнює нулю. Наприклад, H2, Ag, O2, Na і т.д.
  3. У складному речовині в першу чергу розставляємо значення ступенів окислення у елементів, у яких вона не змінюється. Потім складаємо рівняння з однією невідомою, тобто ступінь окислення, яку необхідно знайти, позначаємо за X. Вирішуємо це рівняння, отримуємо шукану величину. Слід зазначити, що при наявності в складному речовині кілька атомів одного і того ж елемента ступінь його окислення при складанні рівняння множиться на кількість елементів. Розглянемо на прикладах.
  4. При необхідності знайти ступінь окислення сірки в речовині Na2SO4 чинимо так: спочатку розставляємо відомі нам значення: Na (+1) 2SO (-2) 4. Позначаємо ступінь окислення сірки за X, записуємо рівняння, пам’ятаючи про те, що сума всіх ступінь окислення завжди дорівнює нулю: 2 + X-8 = 0. Вирішуємо: X = 8-2 = +6. Отже, ступінь окислення сірки дорівнює +6.
  5. Ще один приклад: AgNO3. Розставляємо: Ag (+1) NO (-2) 3. Отримуємо рівняння: 1 + X-6 = 0. Рахуємо: X = 6-1 = +5. Шукане значення знайдено.

Зверніть увагу

Ступінь окислювання може мати дробові значення, наприклад в магнітному залізняку Fe2O3 дорівнює +8 / 3.

Джерела