Як визначити валентність елемента

Як визначити валентність елемента

Зі школи або навіть раніше кожен знає, все навколо, включаючи і нас самих, складається їх атомів — найменших і неподільних частинок. Завдяки здатності атомів з’єднуватися один з одним, різноманіття нашого світу величезне. Здатність ця атомів хімічного елемента утворювати зв’язки з іншими атомами називають валентністю елемента.

Інструкція

  1. Поняття валентності увійшло в хімію в дев’ятнадцятому столітті, тоді за її одиницю була прийнята валентність атома водню. Валентність іншого елемента може бути визначена як число атомів водню, яке приєднує до себе один атом іншої речовини. Аналогічно валентності за воднем визначається валентність за киснем, яка, як правило, дорівнює двом і, значить, дозволяє визначити валентність інших елементів у з’єднаннях з киснем нескладними арифметичними діями. Валентність елемента за киснем дорівнює подвоєному числу атомів кисню, що може приєднати один атом даного елемента.
  2. Для визначення валентності елемента можна скористатися і формулою. Відомо, що існує певне співвідношення між валентністю елемента, його еквівалентної масою і молярною масою його атомів. Зв’язок між цими якостями виражається формулою: Валентність = Молярна маса атомів / Еквівалентна маса. Так як еквівалентна маса — це та кількість, яка необхідна для заміщення одного моля водню або для реакції з одним молем водню, то чим більше молярна маса в порівнянні з масою еквівалентної, тим більше число атомів водню може замістити або приєднати до себе атом елемента, а значить тим вище валентність.
  3. Зв’язок між хімічними елементами має різну природу. Це може бути ковалентний зв’язок, іонна, металева. Для утворення зв’язку атому необхідно мати: електричний заряд, неспарений валентний електрон, вільну валентну орбіталь або неподеленную пару валентних електронів. Разом ці особливості визначають валентний стан і валентні здатності атома.
  4. Знаючи число електронів атома, яке дорівнює порядковому номеру елемента в Періодичній системі елементів, керуючись принципами найменшої енергії, принципом Паулі і правилом Хунда можна побудувати електронну конфігурацію атома. Ці побудови дозволять проаналізувати валентні можливості атома. У всіх випадках, в першу чергу реалізуються можливості утворювати зв’язку за рахунок наявності неспарених валентних електронів, додаткові валентні здібності, такі як вільна орбіталь або неподіленої пари валентних електронів, можуть залишитися нереалізованими, якщо на це недостатньо енергії.

    І всього вищесказаного можна зробити висновок, що найпростіше визначити валентність атома в будь-якому поєднанні, і набагато складніше з’ясувати валентні здатності атомів. Втім практика зробить простим і це.