Як заповнити баланс організації

Як заповнити баланс організації

Баланс підприємства — це впорядкована угруповання активів і джерел їх формування (пасивів) в грошовій оцінці на певну дату. Це одна з основних форм звітності організації. Показники балансу дають характеристику фінансового становища підприємства. Формування даного документа досить тривалий і складний процес, що вимагає великого переліку облікових робіт.

Інструкція

  1. Перед складанням балансу організації проводять підготовчі роботи, які включають в себе інвентаризацію майна і зобов’язань і уточнення залишків за рахунками, проведення коригування вартості активів і пасивів, освіта фондів і резервів, виявлення підсумкового фінансового результату, складання оборотної відомості, що включає всі коригуючі записи. Усі зазначені процедури проводяться при формуванні річного бухгалтерського балансу. Решта баланси складаються на основі книжкових даних бухгалтерського обліку.
  2. Порядок складання балансу строго регламентований. Якщо за окремими його статтями або за статтями інших форм фінансової звітності відсутні показники, то відповідні рядки прокреслюються. У формі балансу, розробленої організацією самостійно, такі рядки можуть бути взагалі виключені.
  3. Якщо показники доходів, витрат, активів, пасивів або господарських операцій істотні, і без них неможливо правильно оцінити фінансовий стан організації, то вони наводяться відокремлено. Якщо кожен з показників окремо не істотний і не може вплинути на думку зацікавлених користувачів фінансової звітності, то вони можуть наводитися загальною сумою. Але при цьому в поясненнях до балансу повинно бути їх розкриття.
  4. При складанні бухгалтерського балансу необхідно пам’ятати, що відомості, зазначені в ньому на початок року повинні відповідати даним на кінець минулого року. Звітною датою для складання балансу вважається останній календарний день звітного періоду. Всі статті бухгалтерського балансу повинні бути підтверджені даними інвентаризації майна, зобов’язань і розрахунків.
  5. У балансі організації активи і пасиви відображаються відповідно з терміном обігу (погашення): короткострокові та довгострокові. До короткострокових активів і зобов’язань відносяться ті, термін обігу яких не перевищує 12 місяців з дати балансу. Решта активів та зобов’язання вважаються довгостроковими.
  6. Бухгалтерський баланс складається на основі даних облікових регістрів: зворотному відомості, журналів-ордерів, допоміжних відомостей. Вони в свою чергу служать для формування головної книги. Обороти, які вказані в ній, і являють собою показники балансу підприємства.